Sökning: "upper secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 552 avhandlingar innehållade orden upper secondary school.

 1. 1. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem : Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap med didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 3. 3. Negotiating school identities : a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

  Författare :Cia Gustrén; Pelle Snickars; Magnus Fredriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; web pages; multimodal analysis; logics; strategic communication; visual culture; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The research interests of this doctoral thesis are the mediated ways of presenting and promoting Swedish upper secondary schools on the web to attract students. The thesis studies the rationale of schools’ strategically designed attempts to reach out with their educational offers in a highly competitive school market. LÄS MER

 4. 4. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola : Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 5. 5. Skriftpraktiker i gymnasieskolan : Bygg- och omvårdnadselever skriver

  Författare :Maria Westman; Ulla Ekvall; Hans Stand; Synnøve Matre; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literacy practice; Swedish; text activity; Upper Secondary School; vocational training; writing; writing activity; writing competence; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; skriftpraktik; svenska; textaktivitet; gymnasiekola; yrkesförberedande program; skrivande; skrivaktivitet; skrivkompetens;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to demonstrate and explain the place and function writing has in all subjects in two vocational classes in a Swedish upper secondary school. The material has been collected through ethnographic field studies in construction and health care classes over one school year. LÄS MER