Sökning: "supervision"

Visar resultat 1 - 5 av 245 avhandlingar innehållade ordet supervision.

 1. 1. Predicting Linguistic Structure with Incomplete and Cross-Lingual Supervision

  Författare :Oscar Täckström; Joakim Nivre; Jussi Karlgren; Ryan McDonald; Hal Daumé III; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; linguistic structure prediction; structured prediction; latent-variable model; semi-supervised learning; multilingual learning; cross-lingual learning; indirect supervision; partial supervision; ambiguous supervision; part-of-speech tagging; dependency parsing; named-entity recognition; sentiment analysis; Computational Linguistics; Datorlingvistik;

  Sammanfattning : Contemporary approaches to natural language processing are predominantly based on statistical machine learning from large amounts of text, which has been manually annotated with the linguistic structure of interest. However, such complete supervision is currently only available for the world's major languages, in a limited number of domains and for a limited range of tasks. LÄS MER

 2. 2. Vad är religionslärarkunskap? : En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen

  Författare :David Carlsson; Christina Osbeck; Karin Sporre; Jari Ristiniemi; Jon Magne Vestøl; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; religious education; teacher education; knowledge; teacher knowledge; supervision; supervision trialogue; supervision conference; discourse; discourse analysis; observation;

  Sammanfattning : From an overall perspective, the aim of this thesis is to investigate teachers’ knowledge in relation to Swedish teacher education and to the school subject religious education (RE), by exploring constructions of essential knowledge for an RE teacher. Two research questions are in focus: What RE teacher knowledge is discursively constructed in teacher education supervision trialogue and in interviews with student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? How are those discourses constructed in supervision trialogue between student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? The results are based on empirical material consisting of six observations of teacher education supervision trialogues (three-way conferences) in RE and interviews with RE student teachers, RE teacher educators from upper secondary school and RE teacher educators from university, both before and after each trialogue. LÄS MER

 3. 3. Anledning till handledning : Skolledares perspektiv på grupphandledning

  Författare :Karin Åberg; Henning Johansson; Christer Brusling; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER

 4. 4. Det beror på: : Eerfarna forskarhandledares syn på god handledning

  Författare :Anngerd Lönn Svensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; research supervision; styles of supervision; variation theory; tacit knowledge;

  Sammanfattning : The supervision offered at universities today is to some degree being questioned, while the situation of doctoral students is undergoing changes. The supervision students get nowadays is very different from what was available when today’s supervisors were doctoral students. LÄS MER

 5. 5. Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik : en beskrivning av variation i innebörd

  Författare :Ing-Marie Chekol; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextual analysis; explorative interview; conceptions; nursing education; practical training; experience; Supervision; context-dependent learning; phenomenography.; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Swedish nursing education has its roots within a tradition of vocational training in clinical practice. Supervision is commonly used in the practical parts of the education. The aim of the study was to explore, describe and understand the content and meaning of supervision expressed by student nurses and their supervisors. LÄS MER