Sökning: "hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade ordet hermeneutik.

 1. 1. Lärandets hermeneutik : Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt

  Författare :Mikael Segolsson; Tomas Kroksmark; Bernt Gustavsson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hermeneutik; bildning; utbildning; lärande; kunskap; tolkning; dialog; digitaliserad tillvaro; skola.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : En viktig uppgift inom utbildningsvetenskaplig forskning är att bidra till en kritisk diskussion av skolsystemets processer och dess grundläggande pedagogiska begrepp. Avhandlingens syfte är att i denna diskussion fokusera lärandebegreppet och med bildningstanken som utgångspunkt bilda kunskap om hur vi kan förstå tolkningens och dialogens betydelse för lärandebegreppet. LÄS MER

 2. 2. Förtröstans hermeneutik : Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetningens problematik

  Författare :Anders Mogård; Mattias Martinson; Edgar Almén; KG Hammar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; transformation of tradition; Martin Luther; Nathan Söderblom; correlation; trust; interpretation; suspicion; Friedrich Schleiermacher; David Tracy; hermeneutics; tradition; traditionsbearbetning; Martin Luther; Nathan Söderblom; korrelation; förtröstan; tolkning; misstänksamhet; Friedrich Schleiermacher; David Tracy; hermeneutik; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : Sayings about Christian tradition and its connection to the surrounding community and culture are in a higher degree made invisible in Swedish society today. This is due to a continuing move of secularization but also to the development of other understandings of tradition within a pluralistic society. LÄS MER

 3. 3. Sola Kerygma-Kanon utan kanon : Ett studium om bibelkanons relativa funktion i förhållande till dess normativa användbarhet

  Författare :Per Saxholm; Henry Cöster; Göran Agrell; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermeneutik; kanonologi; systematisk teologi; kerygmatisk teologi; bibelfrågor; kanonhistorik; teologihistorik; systematisk hermeneutik; Systematic theology; Systematisk teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om bibeln som en bestämt avgränsad oföränderlig samling heliga skrifter. Men det sätt som bibeln tillkommit på och hur textsamlingen har använts i den kristna traditionen visar en mer komplicerad mångfald och förändring. LÄS MER

 4. 4. Frihet och fakticitet : om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Diss. 1983

  Författare :Beata Agrell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Delblanc Sven; Bachtin Michail; hermeneutik; litteraturhistoria 1900-tal; motiv; Ricoeur Paul; roman; Sartre J P;

  Sammanfattning : Undersökning av samspelet mellan existentiell problematik och berättarteknik i Sven Delblancs roman Prästkappan (1963) med stöd av J P Sartres fenomenologi, Paul Ricoeurs hermeneutik och Michail Bachtins litteraturteori.... LÄS MER

 5. 5. Försoning : ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

  Författare :Lena-Karin Gustafsson; Å. Unni Lindström; Lena Wiklund; Elisabeth Severinsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reconciliation; health; suffering; narratives; hermeneutic; caring science; försoning; hälsa; lidande; berättelser; hermeneutik; vårdvetenska; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv belysa försoningens innebörder i förhållande till människans hälsa och lidande. Valet av perspektiv grundar sig på vårdvetenskapens ställningstaganden i relation till hälsa och lidande. LÄS MER