Sökning: "Jerry Rosenqvist"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Jerry Rosenqvist.

 1. 1. Att utmana erfarenheter : Kunskapsutveckling i en forskningscirkel

  Författare :Fia Andersson; Gunilla Härnsten; Britta Wingård; Jerry Rosenqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bilingual; multilingual; autism; Asperger´s syndrome; Special educational needs; Participatory Action Research; Research circles; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims at describing and analysing the process and content in knowledge development within a research circle. The participants in this circle are seven teachers who work with multilingual children diagnosed within the autism spectrum, and me as a researcher.The study is conducted within the tradition of participatory-oriented research. LÄS MER

 2. 2. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Jerry Rosenqvist; Berth Danermark; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; Education; Pedagogik; Disability research; Handikappsforskning; Sports; Idrott; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 3. 3. Att vara i särklass : om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan

  Författare :Martin Molin; Lennart Nordenfelt; Anders Gustavsson; Jerry Rosenqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; intellectual disability; special education; autonomy; belonging; involvement; specialundervisning; gymnasieskolan; Sverige; personer med funktionshinder; delaktighet; gymnasiesärskolan; utvecklingsstörning; Disability research; Handikappsforskning; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : In the Swedish debate concerning disability issues it has been shown, as in many other countries, that the concept ‘participation’ has been used in a very vague and obscure way. For example, at an ideological level the concept often refers to ‘accessibility’. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 5. 5. Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Jerry Rosenqvist; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; child; post structuralism; Child;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER