Sökning: "leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 583 avhandlingar innehållade ordet leadership.

 1. 1. Leadership person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes

  Författare :Annica Backman; David Edvardsson; Karin Sjögren; Hugo Lövheim; Anna-Karin Edberg; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leadership; organisation; person-centred care; psychosocial climate; work environment; nursing homes; nursing;

  Sammanfattning : Background: Swedish nursing home managers, who constitute the empirical focus of this thesis, hold overall operational responsibility for the nursing homes, which includes the care of residents, direct care staff and work environment. Aged care organisations are also expected to provide person-centred care. LÄS MER

 2. 2. Safety leadership in the construction industry Managing safety at Swedish and Danish construction sites

  Detta är en avhandling från Gothenburg : University of Gothenburg

  Författare :Martin Grill; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational safety; safety leadership; construction manager; participative leadership; rule-oriented leadership; transformational leadership; transactional leadership; passive leadership; safety climate;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and describe essential components of safety leadership behavior in the construction industry in Sweden and Denmark. The methods used were semi-structured interviews, cross-sectional and longitudinal questionnaire studies, and behavioral observations. LÄS MER

 3. 3. Leadership and stress : Indirect military leadership and leadership during complex rescue operations

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro Universitetet

  Författare :Misa Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Leadership Challenges in Academia : Four Case studies

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Thomas Severin; [2019-05-15]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic leadership; organizagtiponmal paradoxes; holding; qualitative methods; distributed leadership; leadership development; toxic leadership;

  Sammanfattning : This thesis is an exploration of leadership dimensions of academic organisational processes. It consists of four case studies, each presenting a leadership challenge. These studies of specific situations offer great opportunities to investigate the variety of leading that the academy contains. LÄS MER

 5. 5. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER