Sökning: "leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 516 avhandlingar innehållade ordet leadership.

 1. 1. Leadership person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Annica Backman; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leadership; organisation; person-centred care; psychosocial climate; work environment; nursing homes; nursing;

  Sammanfattning : Background: Swedish nursing home managers, who constitute the empirical focus of this thesis, hold overall operational responsibility for the nursing homes, which includes the care of residents, direct care staff and work environment. Aged care organisations are also expected to provide person-centred care. LÄS MER

 2. 2. Safety leadership in the construction industry Managing safety at Swedish and Danish construction sites

  Detta är en avhandling från Gothenburg : University of Gothenburg

  Författare :Martin Grill; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational safety; safety leadership; construction manager; participative leadership; rule-oriented leadership; transformational leadership; transactional leadership; passive leadership; safety climate;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and describe essential components of safety leadership behavior in the construction industry in Sweden and Denmark. The methods used were semi-structured interviews, cross-sectional and longitudinal questionnaire studies, and behavioral observations. LÄS MER

 3. 3. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Communicative leadership (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings

  Detta är en avhandling från Mittuniversitet Sundsvall

  Författare :Solange Hamrin; Mittuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to theorize about the concept of communicative leadership as well as explore the construction of the concept in three Swedish national and multinational organizations. ‘Communicative leadership’ is a concept often used in Swedish organizations and, in practice, refers to leaders’ communication competence related to others, and specifically toward her or his employees. LÄS MER

 5. 5. The Leader as a Facilitator of Learning at Work A study of learning-oriented leadership in two industrial firms

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Andreas Wallo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leadership; learning; learning-oriented leadership; facilitative leadership; managerial work; leader roles; human resource development; Ledarskap; lärande; ledarskap för lärande; chefers arbete; ledares roller; HRD; personalutveckling; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis concerns the leader as a facilitator of learning at work. More specifically, the aim of the study is to increase knowledge about leadership in relation to co-workers’ learning and development at the workplace. LÄS MER