Sökning: "gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade ordet gymnasieskolan.

 1. 1. Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv : Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan

  Författare :Carola Borg; Hans-Olof Höglund; Niklas Gericke; Eva Bergman; Anders Arnqvist; Cecilia Lundholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental education; Sustainable development; Teaching for sustainability; Teachers understanding; Upper secondary school; Subject -bound differences; Teaching traditions; Interdisciplinary Approach; Teaching methods; Miljöundervising; Hållbar utveckling; Undervsing för hållbar utveckling; Lärares förståelse; Gymnasieskolan; Ämnesbundna skillnader; Undervsingstraditioner; Ämnesövergripande arbetssätt; Undervsings metoder; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates how teachers from different disciplines understand and implement education for sustainable development in their teaching. A nationwide questionnaire study was conducted with 3229 upper secondary school teachers representing 224 schools in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Liv och lärande i gymnasieskolan : En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program

  Författare :Martin Hugo; Glenn Hultman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Upper secondary school; Pupils; Teachers; Slow learners; Phenomenology; Education; Gymnasieskolan; Elever med ofullständiga betyg; Individuella programmet; Fenomenologi; Livsvärlden; Deltagande observation; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå och beskriva sju elevers och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid tillsammans. Målet är att kunna utveckla kunskap om hur gymnasieskolan ska kunna möta behovet hos elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. LÄS MER

 3. 3. Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan : En potential för undervisningen

  Författare :Göran Morén; Sara Irisdotter Aldenmyr; Nina Thelander; Trond Solhaug; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social issues; social studies; upper secondary school; Samhällsfrågor; samhällskunskap; gymnasieskolan; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Undervisningen i samhällskunskap på gymnasieskolan ska enligt anvisningarna i ämnesplanen bedrivas ”med utgångspunkt i samhällsfrågor”. Vad innebär det? I denna licentiatuppsats diskuteras ämnet samhällskunskap och dess potential, analyserat utifrån samhällsfrågor som didaktiskt begrepp. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur : Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

  Författare :Marie Leijon; Elisabeth Söderquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mediekultur; medier; IT; gymnasieskolan; likvärdighet; lärande; senmodern; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. LÄS MER

 5. 5. Exkursioner i gymnasieskolan : Lärande, motivation och plats

  Författare :Helen Schmidinger; Anders S. Brandt; Lena Molin; Hans Olof Gottfridsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :excursions; flow; preparations; place; upper secondary school pupils; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis comprises a review of Swedish and Anglo-Saxon literature on excursions and their history, followed by a study on three one-day excursions and two neighbourhood excursions, conducted by pupils at upper secondary school. The primary purpose of the thesis was to highlight the development of excursion procedures, aiming at increasing the interest of the pupils, improving their inner motivation, but also to develop the learning process. LÄS MER