Sökning: "writing"

Visar resultat 1 - 5 av 865 avhandlingar innehållade ordet writing.

 1. 1. Nomadic Writing : Exploring Processes of Writing in Early Childhood Education

  Författare :Carina Hermansson; Tomas Saar; Anders Arnqvist; Christina Olin-Scheller; Paul Prior; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Early childhood education; writing; Deleuze and Guattari; writing processes; movement; connectivity; transformation; nomadic; becomings; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis explores how writing is made in two Swedish early childhood classrooms with a focus on how processes of writing are constituted in the writing event and what writings and writers the event offers potentials for. Theoretically, the research project takes its starting point in the assumption that processes of writing are an effect of relations between different elements, where the young writer is only one part of many human and non-human matters that make way for multiple becomings of writing and writers. LÄS MER

 2. 2. Skrivandets gränser : Normering genom skrivdiskurser i tidig skrivundervisning

  Författare :Camilla Forsberg; Anette Emilson; Stefan Lund; Caroline Liberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Writing instruction; Standardization; Writing discourses; Early writing; Preschool; Compulsory school; Critical discourse analysis; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study examines writing instruction for 3–10-year-olds. The aim is to further our understanding of how instruction is standardizing writing. LÄS MER

 3. 3. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 4. 4. Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

  Författare :Sofia Pulls; Anders Öhman; Maria Jönsson; Anders Ohlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Creative Writing; handbooks; textbooks; Writing Process; writing discourse; didactics; subjectivity; ideology; Kreativt skrivande; handböcker; läromedel; skrivprocess; skrivdiskurs; didaktik; subjektivitet; ideologi; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is descriptions of literary writing in pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between 1979 and 2015. LÄS MER

 5. 5. Ett möte mellan två skrivkulturer : Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande

  Författare :Nils Larsson; Olle Josephson; Gunilla Jansson; Theres Bellander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literacy; sociolinguistics; school writing; private writing; gender and writing; bilingualism and writing; digital writing; secondary school; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this study is to shed light on and describe a number of secondary school students’ writing practices and their attitudes towards these practices.The material used in the study comes from a secondary school in a suburb of Stockholm where most of the students are bilingual. LÄS MER