Sökning: "kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 739 avhandlingar innehållade ordet kommunikation.

 1. 1. Nycklar till Kommunikation Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Servicemötets kommunikation : En videobaserad analys av bemötande med tonvikt på ickeverbal kommunikation

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Per Echeverri; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i förskolan förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Linn Eckeskog; Annika Egan Sjölander; Per-Olof Erixon; Jakob Svensson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 4. 4. Yngre elevers lärande om naturen. En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Monica Sträng Haraldsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; yngre elever; kommunikation; meningsskapande; natur;

  Sammanfattning : The aim of the study is to draw attention to and examine how young students (approximately 5-13 years) are involved in communication about nature, what approaches to nature are mediated in the social practices of preschool, school, and a science center, and how functional these approaches may be as providing learners with tools for making sense in other situations in everyday life and society. Empirical investigations were carried out by observations, tape recordings and video recordings of interaction in different educational contexts and presented in three studies. LÄS MER

 5. 5. Samordning och kommunikation i ett anläggningsprojekt : mellan en laminerad A3-karta och ett dike

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan Umeå universitet

  Författare :Mattias Jacobsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Samordning; Kommunikation; IKT; Hållbarhet; Miljö; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling behandlar den organisatoriska vardagen under ett anläggningsprojekts genomförandeprocess. Arbetet syftar till att med samordning och kommunikation som utgångspunkt beskriva och analysera ett anläggningsprojekts planering och utförande samt därefter specifikt belysa hur IKT används för samordningen och hur hållbarhetsfrågor samordnas. LÄS MER