Pedagogik på social omsorgsgrund för personer med utvecklingsstörning

Sammanfattning: Huvudsyftet i avhandlingen är, med utgångspunkt i samhällets styrdokument, att beskriva hur det kan vara att leva och bo i samhället om man är en vuxen person med utvecklingsstörning. Det är av speciellt intresse att sätta dessa personers livsvillkor i relation till begrepp som goda levnadsvillkor och att reflektera över deras chanser att få en god färd genom livet.Forskningsmetoden har sin utgångspunkt i empowermentrörelsen, där den enskildes maktgörande står i centrum.Avhandlingen speglar ytterst hur 17 personer med utvecklingsstörning, i tre olika grupper, samtalat med varandra om sina egna, levda livsprojekt. Utifrån dessa samtal har sedan aktuella frågeställningar bearbetats - data har kategoriserats under begreppen kunskap, känsla och viljeyttring.Resultatet visar att dessa 17 människor erfarit fenomen som bland annat utanförskap, utsatthet, maktlöshet, kränkning och skam. Dessa begrepp bearbetades i relation till avhandlingens teoretiska ram, empowerment och fenomenologi.Avslutningsvis görs en reflektion över arbetssättets användbarhet och utveckling inom pedagogik på social omsorgsgrund.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)