Sökning: "nordiska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 315 avhandlingar innehållade orden nordiska språk.

 1. 1. ”Det här är ju dött tåg liksom…” en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 2. 2. Språk och rasism Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Hagren Idevall; Anna-Malin Karlsson; Lena Lind Palicki; Lann Hornscheidt; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER

 3. 3. Nordiska ortnamn på -und

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Nyman; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; toponymy; hydronymy; nesonymy; place-names; place-name elements; place-name chronology; suffixes; Denmark; Norway; Sweden; Scandinavia; Germanic; Indo-European; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In this thesis, an investigation and classification of Scandinavian place-names in -und is undertaken. The thesis comprises two main sections: Part 1, containing a review of earlier research and discussions of broader issues, and Part 2, consisting of studies of, individual names, arranged inalphabetical order. LÄS MER

 4. 4. Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Sirpa Koiranen; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; stilistik; pragmatik; musik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Language and music are two forms of human communication with their own semiotic systems. The way in which language use concerning a certain kind of music is linked to the music in question, has been studied from a culture-theoretic perspective, i.e. LÄS MER

 5. 5. Folkliga fågelnamn : artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet

  Författare :Rut Boström; Lennart Elmevik; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bird name; specific name; snipe species; dialect; etymology; semantics; dialect geography; ethnology; mythology; ethno-biology; classification; semantic category; naming process; fågelnamn; artnamn; beckasinfåglar; dialekt; etymologi; semantik; dialektgeografi; etnologi; mytologi; etnobiologi; klassifikation; sematiska kategorier; namngivning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Många dialektala artnamn för fåglar finns upptecknade vid dialektarkiven i Norden. Avhandlingen koncentrerar sig till artnamn för beckasinfåglar (enkel-, dubbel-, dvärgbeckasin samt morkulla) totalt ca 330 folkliga artnamn.De flesta namnen avser enkelbeckasinen, som p.g. LÄS MER