Sökning: "Pelle Snickars"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Pelle Snickars.

 1. 1. Svensk film och visuell masskultur 1900

  Författare :Pelle Snickars; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Film; historia; Sverige; sekelskiftet 1900; AB Svenska Biografteatern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Online music distribution and the unpredictability of software logistics

  Författare :Maria Eriksson; Pelle Snickars; Patrick Vonderau; Jörgen Skågeby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music distribution; logistics; software studies; unpredictability; digital methods; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This compilation dissertation examines the role of software in online music distribution and critically scrutinizes the increased influence of digital technologies in everyday life. In particular, it explores how software coordinates and arranges things, people, and information surrounding music and thereby exerts a logistical power that makes music calculable and governable online. LÄS MER

 3. 3. Självpresentationernas logiker : en tematisk studie av gymnasieskolors identitetsskapande på webben

  Författare :Cia Gustrén; Pelle Snickars; Matilda Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Upper secondary school; self-presentations; websites; self-referential; identity-formation; thematic analysis; thematization; logics; social aspects; political aspects; fantasmatic aspects; Gymnasieskolor; självpresentationer; webbsidor; självtolkningar; identitetsskapande; identitetsformationer; logiker; sociala aspekter; politiska aspekter; fantasmatiska aspekter; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine the means of self-presentation on the websites of 18 upper secondary schools in Sweden. This empirical material may be referred to as a kind of marketing since they render a highly idealized image of schools. LÄS MER

 4. 4. Skåda all världens uselhet : Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur

  Författare :Anna-Maria Hällgren; Thomas Björk; Henrik Widmark; Pelle Snickars; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; visuality; late 19th century popular culture; visual culture; visual pedagogy; media history; the social question; social reform; late 19th century Stockholm; the political technology of the body; visualitet; det sena 1800-talets populärkultur; visuell kultur; visuell pedagogik; mediehistoria; den sociala frågan; socialreformism; sekelskiftets Stockholm; kroppens politiska teknologi; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyzes practices of looking within popular culture during the late nineteenth century. Visual attractions, illustrated press and traveling amusement shows included representations of social ills, such as poverty, criminality and prostitution. LÄS MER

 5. 5. Moulin Rouge på svenska : Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER