Sökning: "Elisabeth Nordevall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Nordevall.

  1. 1. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

    Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Jönköping University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER