Sökning: "ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 211 avhandlingar innehållade ordet ledarskap.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Militärt ledarskap - när det gäller : svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus

  Författare :Lars Andersson; Anders Fransson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish military leadership; Norwegian military leadership; American military leadership; Israeli military leadership; UN peacekeeping operations in Bosnia; IFOR operations in Bosnia; leadership and stress; the military iceberg; military socialization; Ledarskap; Chefsutbildning; Militärt ledarskap; Sverige; Svenska fredsbevarande styrkor; Bosnien och Hercegovina; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Since 1996 peacekeeping operations are a high priority for the Swedish Defence Forces. The experiences from these operations will influence the future military lead-ership education and training and the writing of this thesis should be regarded from that perspective. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och kön : En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag

  Författare :Anna Fogelberg Eriksson; Per-Erik Ellström; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; gender; masculinity; social construction; leadership ideals; leadership practice; ledarskap; genus; manlighet; industriarbete; verkstadsindustri; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis concerns how leadership and gender are constructed in organisations, through the management language, interactions and context. A particular focus is placed on the relations between men, masculinity and leadership. LÄS MER

 4. 4. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring : Från distanserat till delat ledarskap

  Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; Kerstin Segesten; Gun Nordström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap. Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 5. 5. Lokalt ledarskap : en studie av lokala chefers ställning, roll och agerande i förändringsarbete

  Författare :Leif Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : "Lokalt ledarskap" är en licentiatavhandling i företagsekonomi som bygger på en studie av lokala chefer, dvs chefer som är ansvariga för och verkar nära lokal verksamhet i organisationer. Exempel på sådana chefer är klinikchefer inom sjukvård och tandvård, skolledare, platschefer i industri samt forsknings- och utvecklingsansvariga tekniker. LÄS MER