Sökning: "ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 166 avhandlingar innehållade ordet ledarskap.

 1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Militärt ledarskap - när det gäller : svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Lars Andersson; Anders Fransson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish military leadership; Norwegian military leadership; American military leadership; Israeli military leadership; UN peacekeeping operations in Bosnia; IFOR operations in Bosnia; leadership and stress; the military iceberg; military socialization; Ledarskap; Chefsutbildning; Militärt ledarskap; Sverige; Svenska fredsbevarande styrkor; Bosnien och Hercegovina; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Since 1996 peacekeeping operations are a high priority for the Swedish Defence Forces. The experiences from these operations will influence the future military lead-ership education and training and the writing of this thesis should be regarded from that perspective. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och kön En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Fogelberg Eriksson; Per-Erik Ellström; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; gender; masculinity; social construction; leadership ideals; leadership practice; ledarskap; genus; manlighet; industriarbete; verkstadsindustri; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis concerns how leadership and gender are constructed in organisations, through the management language, interactions and context. A particular focus is placed on the relations between men, masculinity and leadership. LÄS MER

 4. 4. En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan

  Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to follow up, describe and generate a tentative theory on ongoing processes of change in health care. This will be done at a macro level, through the study of hospital mergers as well as a micro level through studies of shared leadership. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet/Hälsohögskolan, Jönköping

  Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap.Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER