Sökning: "kön"

Visar resultat 1 - 5 av 381 avhandlingar innehållade ordet kön.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Kyrka och kön – om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Johanna Gustafsson-Lundberg; Högskolan Dalarna.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kyrka; kön; modernitet; äktenskap; tradition; samlevnad; sexualitet; History of the Christian church; church; feminist perspectives; power; modernity; man; woman; marriage; sexuality; Sex; gender; Kristna kyrkans historia; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse how sex and gender have been constructed within the context of the Swedish Lutheran Church 1954-1985. The studied texts mainly consist of Christian pastoral work primarily dealing with sexuality and marriage. LÄS MER

 3. 3. Kön, kropp och konstruktion : en undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus

  Detta är en avhandling från Eslöv : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Åsa Carlson; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Genusvetenskap; Practical Philosophy; praktisk filosofi; Judith Butler; Feminism; Gender identity; Philosophy; Könsrollsfrågor; Genus socialt kön ; Feministisk teori; Filosofi;

  Sammanfattning : The distinction between sex and gender has become widely accepted in society and it is a basic assumption in many feminist theories. But in the 90s, this distinction has been severly criticised. LÄS MER

 4. 4. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Detta är en avhandling från Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Linköping

  Författare :Ann-Christin Nyberg; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bland själporträtt och parafraser om kön och skolans bildundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Stina Wikberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildämnet; bildundervisning; kön; femininitet; maskulinitet; bildsemiotik; tolkningsrepertoarer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to explore the school subject Art as an arena where pupils and Art teachers do gender. The study focuses on how pupils interact and position themselves during Art lessons and in the artworks they create, and also on how their notions of Art are linked to notions of gender. LÄS MER