Sökning: "kön"

Visar resultat 1 - 5 av 419 avhandlingar innehållade ordet kön.

 1. 1. Kön, kropp och konstruktion : en undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus

  Detta är en avhandling från Eslöv : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Åsa Carlson; Ingvar Johansson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Judith Butler; Feminism; Gender identity; Philosophy; Könsrollsfrågor; Genus socialt kön ; Feministisk teori; Filosofi; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The distinction between sex and gender has become widely accepted in society and it is a basic assumption in many feminist theories. But in the 90s, this distinction has been severly criticised. LÄS MER

 2. 2. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Detta är en avhandling från Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Linköping

  Författare :Ann-Christin Nyberg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bland själporträtt och parafraser om kön och skolans bildundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Stina Wikberg; Anders Marner; Eva Skåreus; Anette Göthlund; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildämnet; bildundervisning; kön; femininitet; maskulinitet; bildsemiotik; tolkningsrepertoarer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to explore the school subject Art as an arena where pupils and Art teachers do gender. The study focuses on how pupils interact and position themselves during Art lessons and in the artworks they create, and also on how their notions of Art are linked to notions of gender. LÄS MER

 4. 4. Särskilda ungdomshem och vårdkedjor Om ungdomar, kön, klass och etnicitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Maria Andersson Vogel; Marie Sallnäs; Carolina Överlien; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; anti-social behaviour; secure unit care; leaving care; aftercare; gender; class; ethnicity; ungdomar; normbrytande beteende; särskilda ungdomshem; eftervård; vårdkedjor; kön; klass; etnicitet; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis follows a group of youths placed in secure unit care who have participated in a chain-of-care project aiming to better plan their discharge and aftercare. The overall aim of the thesis is to link a detailed description of these young people with an analysis of the project they participated in, and to undertake one- and two-year follow-up studies. LÄS MER

 5. 5. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; Anna Wahl; Jan Löwstedt; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER