Sökning: "styrningsrationalitet"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet styrningsrationalitet.

 1. 1. Constructing the adult learner : a governmentality analysis

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 2. 2. Sport as a Means of Responding to Social Problems : Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Författare :David Ekholm; Dimitris Michailakis; Magnus Dahlstedt; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 3. 3. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; History; Historia; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 4. 4. Skola och medier : Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

  Författare :Kristina Hansson; Per-Olof Erixon; Hans Örtegren; Mats Danell; Héctor Pérez Prieto; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; education; development efforts; new media; life story; autoethnography; activity theory; contradiction; dilemma; governmentality; critical discourse analysis; grundskola; nya medier; utvecklingssträvanden; livsberättelser; autoetnografi; aktivitetsteori; systemiska motstridigheter; dilemma; styrningsrationalitet; historisk diskursanalys; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Over time, the state has undertaken various reforms to govern the development of education. The issue of using new media may be seen as such an example. A change in the use of media in education imposes great challenges on both municipalities and teachers. LÄS MER

 5. 5. "Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt." : Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971

  Författare :Zara Bersbo; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; construction of problems; governmentality; economic citizenship; commissions; gender; class; equality; ekonomiskt medborgarskap; problematiseringar; liberal styrningsrationalitet; statliga utredningar; jämställdhet; klass; kön; civilstånd; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to review the molding process of the politics that preceeded the work for gender equality which inSwedengathered speed in the early 1970s. Particular focus has been put to how society through legislation, economic and social privileges during the years 1921-1971 affected Swedish women’s possibilities to make a living and to achieve economic independence. LÄS MER