Sökning: "autoetnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet autoetnografi.

 1. 1. Utan tvivel är en inte klok En studie om personliga skavningar som resurs för praktisk klokhet inom svensk kommunal planering

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gustav Fridlund; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autoethnography; bureaucracy; phronesis; planning practice; post-structuralism; Autoetnografi; byråkrati; fronesis; planeringspraktik; poststrukturalism; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : How can you as a planner tackle messy realities without losing sight of possible problematic outcomes of what you put in practice? This study explores the value of everyday frictions as a resource for phronetic planning, i.e. the ability to make situated ethical judements of what is ’better’ or ’worse’ in a particular setting. LÄS MER

 2. 2. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 3. 3. Skola och medier Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Hansson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; development efforts; new media; life story; autoethnography; activity theory; contradiction; dilemma; governmentality; critical discourse analysis; grundskola; nya medier; utvecklingssträvanden; livsberättelser; autoetnografi; aktivitetsteori; systemiska motstridigheter; dilemma; styrningsrationalitet; historisk diskursanalys; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Over time, the state has undertaken various reforms to govern the development of education. The issue of using new media may be seen as such an example. A change in the use of media in education imposes great challenges on both municipalities and teachers. LÄS MER

 4. 4. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sara Johansson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER

 5. 5. Kunglig kommunikation - körkonst och tradition : En autoetnografi om autenticitet i ett kungligt konstföretag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen,Stockholms universitet

  Författare :Gösta Kylsberg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aesthetics; aesthetic experience; aesthetic value; art company; authenticity; experience economy; horse-drawn carriages; monarchy; performance; rich authenticity; ritual; royal; special events; state ceremonies; tacit knowledge; traditions; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Event marketing has developed in the era of the experience economy. But the rapid growth of the event industry has led to an overflow of events on the market competing for the attention of potential audiences, and events face the risk of becoming non-events or pseudo-events. LÄS MER