Sökning: "skolreformer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet skolreformer.

 1. 1. En reformerad lärare : Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Författare :Larissa Mickwitz; Christian Lundahl; Meeri Hellstén; Tore West; Daniel Sundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER

 2. 2. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; History; Historia; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 3. 3. Det kontrollera(n)de klassrummet : bedömningsprocessen i svensk grundskolepraktik i relation till införandet av nationella skolreformer

  Författare :Tord Göran Olovsson; Jörgen From; Agneta Hult; Christian Lundahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment process; classroom practice; school reforms; classification; framing;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the assessment process in Swedish compulsory school practice, and the changes that occur in relation to the introduction of national school reforms. The fieldwork forming the basis of the thesis was conducted in year five and year six classrooms between 2011-2013, a period during which new national syllabuses with knowledge requirements, grades in year six and extended national tests were introduced. LÄS MER

 4. 4. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

  Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER

 5. 5. Talet om det mångkulturella i skolan och samhället - En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006 (Multicultural issues in education and society: an analysis of discourses on multicultural issues in education and politics in the period 1973-2006)

  Författare :Hans Lorentz; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; didaktik; Pedagogy and didactics; discourse analysis; Multicultural issues in education and society; social constructionism; postmodern perspective; intercultural education.; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : The debate on "multicultural issues" has had a considerable impact on society, and in Sweden, dealing with such issues has been described and defined as a major problem. The aim of the present thesis is to analyse the various contents of discourses on multicultural issues that have influenced education and policy documents during the period 1973-2006. LÄS MER