Sökning: "fostran"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet fostran.

 1. 1. Skolbarnets fostran Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Qvarsebo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 2. 2. Kulturell fostran En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lotta Brantefors; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural education; cultural relations; intercultural; multicultural; socialisation; curriculum study; cultural studies; critical pedagogy; text analysis; discursive; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify different ideas about cultural relations expressed in the Swedish curriculum, and the potential consequences they may have for children and young people to participate as peers in social and public life.Located at the intersection of a (neo)pragmatic curriculum theory tradition and cultural studies/critical pedagogy, the ambition with the study is two-folded: (1) to clarify the theoretical conditions for cultural relations from an ethnocentric, global, and multicultural perspective and (2) to elucidate and describe the curriculum historical preconditions for cultural relations. LÄS MER

 3. 3. Om fostran i förskoleklass

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Maria Thelander; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER

 4. 4. Fostran i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Airi Bigsten; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upbringing; relational; uniqueness; order; existence; lifeworld; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to generate knowledge about the preschool teacher’s incitements to action in the work they conduct around the upbringing of children, as well as how preschool teachers experience their own actions in interactions with children. The current study adopts a phenomenological lifeworld approach (Merleau- Ponty, 1962/2006; Schütz, 1966). LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska identiteter Fostran till entreprenörskap

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Håkan Karlsson; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classification; entrepreneurship; entrepreneurship education; fostering; framing; pedagogic identities; the pedagogic device;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral dissertation project has been to investigate and describe Entrepreneurship Education in one Swedish county, E‐county. The dissertation is based on five studies, four case studies and a minor follow‐up study. Together these studies constitute a multiple case study called The Main Study. LÄS MER