Sökning: "fostran"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet fostran.

 1. 1. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; History; Historia;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 2. 2. Kulturell fostran : En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

  Författare :Lotta Brantefors; Jonas Almqvist; Karin Hjälmeskog; Leif Östman; Silwa Claesson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural education; cultural relations; intercultural; multicultural; socialisation; curriculum study; cultural studies; critical pedagogy; text analysis; discursive; pragmatism; Education; Pedagogik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify different ideas about cultural relations expressed in the Swedish curriculum, and the potential consequences they may have for children and young people to participate as peers in social and public life. Located at the intersection of a (neo)pragmatic curriculum theory tradition and cultural studies/critical pedagogy, the ambition with the study is two-folded: (1) to clarify the theoretical conditions for cultural relations from an ethnocentric, global, and multicultural perspective and (2) to elucidate and describe the curriculum historical preconditions for cultural relations. LÄS MER

 3. 3. Om fostran i förskoleklass

  Författare :Maria Thelander; Malmö högskola; []
  Nyckelord :fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER

 4. 4. Fostran i förskolan

  Författare :Airi Bigsten; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upbringing; relational; uniqueness; order; existence; lifeworld; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to generate knowledge about the preschool teacher’s incitements to action in the work they conduct around the upbringing of children, as well as how preschool teachers experience their own actions in interactions with children. The current study adopts a phenomenological lifeworld approach (Merleau- Ponty, 1962/2006; Schütz, 1966). LÄS MER

 5. 5. Fostran till anställningsbarhet : Ungas berättelser inifrån den kommunala arbetsmarknadspolitiken

  Författare :Matilda Fredriksson; Jonas Stier; Helena Blomberg; Gunnel Östlund; Lalander Philip; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; labour market policy; local activation; employability; identity work; total institutions; ethnography; narrative analysis; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The issue of unemployment has become individualised. In recent decades, Swedish social- and labour market policies have changed towards an emphasis on activation, which places greater demands on the job seeker to actively seek work, participate in employment initiatives and improve their employability. LÄS MER