Sökning: "diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet diskursanalys.

 1. 1. Diskursanalys, kunskap och kön. : Ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys av vetenskapliga texter

  Författare :Siv Fahlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursanalys; könsteori; kunskap; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys

  Författare :Lise-Lotte Bjervås; Ingrid Pramling Samuelsson; Maj Asplund Carlsson; Per Lindqvist; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det sociala livets drama och dess manus : diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Författare :Siv Fahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 4. 4. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; History; Historia; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 5. 5. Motorikens retorik : Kroppsobservationer, översättningar och faktakonstruktioner: en diskursanalys

  Författare :Thomas Wahl; Mats Franzen; Ingunn Moser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Motorik; Diskursanalys; Vetenskapssociologi; Diskursiv psykologi; Kroppsvetande; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the discourse on children’s ability to control their body movements – the rhetoric of motorics (motor control). It takes an interest in the different practices that need to be dealt with if you would like to construct a description of bodiliness in a factual way, and it is particularly concerned with the practice of transforming observations of children’s bodiliness into literary inscriptions of motor control as well as the discursive actions that make these inscriptions credible and relevant. LÄS MER