Sökning: "gemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade ordet gemenskap.

 1. 1. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 2. 2. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER

 3. 3. Stödjande gemenskap : Utveckling och utvärdering av en intervention för livsstilsförändring bland vuxna med adhd

  Författare :Annette Björk; Erika Wall; Stig Vinberg; Ove Hellzén; Ulf Isaksson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : The entire project revolves around a lifestyle intervention that has been developed, implemented and evaluated. The intervention included adults with ADHD and comorbid mental illness. LÄS MER

 4. 4. Splittrad gemenskap : kontakter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945

  Författare :Kersti Blidberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om gemenskap. : En sociologisk betraktelse

  Författare :Anders Lundberg; Carl-Göran Heidegren; Johanna Esseveld; Pål Repstad; Lund university; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Social Psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER