Sökning: "gemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 111 avhandlingar innehållade ordet gemenskap.

 1. 1. Gemenskap och mångfald En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Blåder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 2. 2. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER

 3. 3. Splittrad gemenskap : kontakter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kersti Blidberg; Stockholms universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En lektion i gemenskap Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jannete Hentati; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; compulsary education; national community; cross pressure; order and disorder; Malmö and Marseille; Lärare; obligatorisk utbildning; nationell gemenskap; korstryck; ordning och oreda; Malmö och Marseille; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studie tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa: Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike. Studiens fokus ligger på hur lärare begripliggör och brottas med sitt uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning. LÄS MER

 5. 5. Förening och gemenskap : en etnologisk studie av föreningslivet i en svensk småstad: Enköping 1880-1970

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Sören Jansson; Stockholms universitet.; [1981]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uppland; Enköping; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER