Sökning: "hegemoni"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet hegemoni.

 1. 1. “Swarming European Consciousness” : Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams

  Författare :Elin Käck; Carin Franzén; Hélène Aji; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; American poetry; William Carlos Williams; Euro-American relationship; Europe; tradition; recontextualization; hegemony; counterhegemonic; modernism; Amerikansk poesi; William Carlos Williams; den euro-amerikanska relationen; Europa; traditionen; rekontextualisering; hegemoni; kontrahegemonisk; modernism;

  Sammanfattning : This study focuses on how the American poet William Carlos Williams (1883–1963) deals with Europe and tradition in works published between 1917 and 1928 and in unpublished material from the same period. Poems from Al Que Quiere! (1917), Sour Grapes (1921), Kora in Hell (1920) and Spring and All (1923) as well as The Great American Novel (1923) and A Voyage to Pagany (1928) constitute the core of the material. LÄS MER

 2. 2. Corporate Hegemony through Sustainability : A Study of Sustainability Standards and CSR Practices as Tools to Demobilise Community Resistance in the Albanian Oil Industry

  Författare :Sara Persson; Malin Gawell; Peter Dobers; Alison Pullen; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hegemony; Gramsci; Political Discourse Theory; autoethnography; community grievances; sustainability standards; CSR; Albania; Patos-Marinza; oil industry; Gramsci; teori e ligjërimit politik; autoetnografi; ankesa të komunitetit; standarde të qëndrueshmërisë; PSHK; Shqipëri; Patos-Marinëz; industria e naftës; hegemoni; Gramsci; politisk diskursteori; autoetnografi; klagomål från lokalsamhället; hålbarhetsstandards; CSR; Albanien; Patos-Marinza; oljeindustrin; Business studies; Företagsekonomi; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Many critical business scholars have disregarded sustainability standards and corporate social responsibility (CSR) activities as mere window dressing, operating as a smokescreen to hide illegitimate corporate practices. Others have pointed to these activities as hegemonic articulations, as a way to strengthen corporate alliances with and dominance over other actors in society. LÄS MER

 3. 3. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; History; Historia; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 4. 4. Genusregim i förändring : Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Författare :Micael Nilsson; Tora Friberg; Björn Horgby; Stig Montin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER

 5. 5. Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Författare :Jesper Andreasson; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; heteronormativitet; ritual; hegemoni; struktur; identitet; konstruktivism; kropp; sexualitet; genus; kollektiv; idrott; Sociologi; etnografi; Genusvetenskap; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation analyses and describes how gender, the body and sexuality are constructed within Swedish team sports. The study is based on qualitative, ethnographic field work with the male handball team Kula HF and the female soccer team Solby IK. LÄS MER