Sökning: "Jonas Qvarsebo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Qvarsebo.

  1. 1. Skolbarnets fostran Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Jonas Qvarsebo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

    Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER