Sökning: "educational work"

Visar resultat 1 - 5 av 1503 avhandlingar innehållade orden educational work.

 1. 1. Elever möter samhällsfrågor : Didaktiska och bildningsteoretiska perspektiv på samhällsorienterande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor

  Författare :Sara Blanck; Martin Stolare; Martin Jakobsson; Jan Löfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social studies; civics; social issues; teaching; subject integration; pupils; didactical choices; curriculum principles; powerful knowledge; specialised knowledge; everyday knowledge; educational theory; Klafki; Bildung; epoch-typical; educational reconstruction; grades 4–6; grades 7–9; compulsory school; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; conceptual change; inferences; migration biographies; sustainable development; samhällsorienterande ämnen; Samhällskunskap; undervisning; ämnesintegration; elever; didaktiska val; curriculumprinciper; kraftfull kunskap; specialiserad kunskap; vardaglig kunskap; bildningsteori; Klafki; bildning; epoktypiska samhällsfrågor; didaktisk rekonstruktion; årskurs 4–6; årskurs 7–9; grundskola; ämnesövergripande; ämnessamspel; begreppslig förändring; begreppslig utveckling; inferenser; migrationsbiografier; hållbar utveckling; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i didaktik och bildningsteoretiska perspektiv är syftet med denna avhandling att undersöka och analysera ämnesövergripande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor i grundskolan för att utveckla kunskap om undervisningens didaktiska möjligheter och utmaningar.Avhandlingen är en sammanläggning och består av tre ingående texter: en licentiatuppsats om samhällskunskapsämnet i ämnesintegrerad undervisning som genomfördes 2012–2014 samt två artiklar från forskningsprojektet ”Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6” som genomfördes 2017–2022. LÄS MER

 2. 2. Världens opålitlighet : Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

  Författare :Ingalill Stefansson; Henry Cöster; Kennert Orlenius; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; Educational work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER

 3. 3. Shifting Subordination : Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

  Författare :Anette Bolin; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; interprofessional collaboration; social work; teaching; professions; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; interprofessional collaboration; jurisdiction; subordination; discretion;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the practice processes involved in colocated interprofessional collaboration. The study took place in a resource school where social workers and teachers collaborate on an everyday basis around children who are both in receiptof special educational support and interventions from social services. LÄS MER

 4. 4. Åldersblandning i skolan : elevers erfarenheter

  Författare :Monika Vinterek; Daniel Kallos; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; school; pupils; education; phenomenology; hermeneutic; life-world; interview; mixed-age; multi-age; ungraded; nongraded; combination class; vertical grouping; relationship; fenomenologi; intervju; livsvärld; skola; utbildning; skolhistoria; elever; årskursblandad; årskurslös; åldersintegrerad; klass; undervisning; B-form; relationer; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; Educational work;

  Sammanfattning : Mixing ages in school classes became more and more common during the last dec-ades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical arguments. LÄS MER

 5. 5. Knowing at work : A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

  Författare :Marie Vesterlind; Inga Wernersson; Thomas Winman; Anita Norlund; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional knowledge; integration work; civic orientation; work integrated learning; meaning-making; standardization; quality; cultural brokers; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Currently, new knowledge domains and professions emerge as a consequence of societal changes that transform that conditions for work and work integrated learning. Integration work directed to newly arrived immigrants is one example of such a new professional knowledge domain. LÄS MER