Sökning: "aktivitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet aktivitetsteori.

 1. 1. Verksamhetsanpassade IT-stöd : Designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Per Backlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER

 2. 2. DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system : En designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Stefan Cronholm; Göran Goldkuhl; Anders G Nilssin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Designteori; metod; metodintegration; aktivitetsteori; handlingsbarhetsteori; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande. Dessa ITsystem fungerar mer som hinder än stöd för personalen i utförande av arbetet. Det finns därmed behov av utveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Denna forsknings förslag är att denna utveckling bör ske med en designteori och metod. LÄS MER

 3. 3. Mathematics at work : a study of mathematical organisations in Rwandan workplaces and educational settings

  Författare :Marcel Gahamanyi; Ingrid Andersson; Christer Bergsten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Workplace mathematics; school mathematics; activity theory; anthropological theory of didactics; mathematical organisation; didactic transposition; contextualised mathematical tasks.; Skolmatematik; arbetsplatsmatematik; aktivitetsteori; antropologisk didaktisk teori; matematisk organisation; didaktisk transposition; kontextualiserade uppgifter; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : To make mathematics more significant for the beneficiaries, the problem studied in this thesis is to investigate how to connect mathematical daily practices with educational contexts. The overarching aim is to investigate how to contextualise school mathematics within Rwandan cultural mathematics practices. LÄS MER

 4. 4. Att stödja flygförares utveckling – en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator

  Författare :Göran Fransson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; JAS-piloter; simulator; lärande; kompetens; yrkeskunnande; flygutbildning; aktivitetsteori; institutionellt perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Föreliggande licentiatuppsats utgör en kappa som bygger två rapporter. Dessa rapporter, ”Utbildning under uppbyggnad” (Fransson m.fl, 1999a) samt ”Lära av egen kraft” (Fransson m.fl, 1999b) har producerats som ett led i en utvärdering av en av svenska flygvapnets pilotutbildningar. LÄS MER

 5. 5. WomenWeave Daily : "Artisan Fashion" as "Slow and Sustainable Fashion"

  Författare :David Goldsmith; Kate Fletcher; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Artisan Fashion; Artisan Textiles; Slow Fashion; Handloom; Heritage Craft; Artisan Economy; Social Enterprise; Khadi; Design Management; Fashion Management; Textile Management; Activity Theory; Business Model Canvas.; Handgjort mode; hantverkstillverkade textilier; långsamt mode; handvävning; kulturellt hantverk; hantverksekonomi; socialt företagande; khadi; Design Management; management inom modesektorn; management inom textiltillverkning; Aktivitetsteori; Business Model Canvas.; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : As awareness has grown of the detrimental, often lethal, aspects of fashion production and use, so too has a global movement to diminish its environmental harms and mediate its social exploitation. In all types of commercial, academic, and popular discourse about fashion, words such as eco-friendly, green, ethical, fair, and slow -- the last being a catch-all term for all things “not fast fashion”-- are ubiquitous. LÄS MER