Sökning: "Historia"

Visar resultat 1 - 5 av 4020 avhandlingar innehållade ordet Historia.

 1. 1. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

  Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER

 2. 2. Fatta historia : En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

  Författare :Hans Olofsson; Ulla Runesson; Kenneth Nordgren; Martin Stolare; Per Eliasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History subjects; Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och eleverunder arbetet med ett ämnesområde, i det här fallet första världskrigets och mellankrigstidenshistoria. Närmare bestämt undersöker den hur informanterna gemensamt skaparhistorisk mening genom att erfara och tolka det förflutna i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Den stora gruvstrejken i Malmfälten : En muntlig historia

  Författare :Robert Nilsson Mohammadi; Bo Persson; Inga Sanner; Håkan Blomqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Oral history; to give voice; memory; narrative; documentary theatre; solidarity; miners’ strike; mining; miners; labour history; LKAB; The Norrbotten ore fields; wild cat strikes; social movements; the new left; Muntlig historia; att ge röst; minne; berättelse; gruppteater; solidaritet; gruvstrejk; gruvarbete; gruvarbetare; arbetslivshistoria; LKAB; Malmfälten; vilda strejker; sociala rörelser; den nya vänstern; History; historia;

  Sammanfattning : This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. LÄS MER

 4. 4. History in the Service of Mankind : International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002

  Författare :Thomas Nygren; Daniel Lindmark; Bengt Schüllerqvist; Harry Haue; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history teaching; League of Nations; UNESCO; Council of Europe; curriculum; History; Historia; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of history; historia med didaktisk inriktning; historiedidaktik; didactics of history; history and history teaching;

  Sammanfattning : In this study the guidelines of the League of Nations, UNESCO and the Council of Europe are investigated in relation to Swedish national curricula, teachers’ perceptions of and students’ work in history, from 1927 to 2002.Inspired by John I Goodlad’s notions of curricula and implementation, the formulation of history is studied. LÄS MER

 5. 5. Fångna i begreppen? : Revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917–1924

  Författare :Karin Jonsson; Lars Ekdahl; Ylva Waldemarson; Lars Berggren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Labour movement history; conceptual history; revolution; February revolution; October revolution; the Swedish revolution; political revolution; social revolution; world revolution; revolutionary; anarchism; social democracy; syndicalism; left socialism; reform; evolution; determinism; voluntarism; Judaeo-Christian metaphors; Arbetarrörelsens historia; begreppshistoria; revolution; februarirevolutionen; oktoberrevolutionen; den svenska revolutionen; politisk revolution; social revolution; världsrevolution; revolutionär; anarkism; socialdemokrati; syndikalism; vänstersocialism; reform; evolution; determinism; volontarism; judisk-kristna metaforer; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis studies the uses of the concept of revolution in Swedish socialist press from 1917 to 1924. Political revolution and civil wars shook several countries. The Russian February and October Revolutions were soon followed by uprisings in countries such as Germany and Finland. LÄS MER