Sökning: "barns rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden barns rättigheter.

 1. 1. Barns deltagande i familjerättsliga processer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Dahlstrand; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; barn; rättigheter; familjerätt; vårdnad; umgänge; adoption; namn; tals; samtycke; barnkonventionen; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt;

  Sammanfattning : The dissertation contains an analysis of children’s right to participate in legal proceedings that concern the child personally in Swedish law and according to the international undertakings that Sweden has accepted, inter alia, by ratification of the UN convention on the rights of the child.In this work, an investigation is made into the application by the district courts of the legislative rules introduced in 1996, which give the child to right to state its view on matters that affect them personally. LÄS MER

 2. 2. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Klara Dolk; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 3. 3. Children at the Borders

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonathan Josefsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Asylum; children’s rights; citizenship; right claims; socio-political practice; borders; migration; Barn; asyl; barns rättigheter; medborgarskap; rättighetsanspråk; socio-politisk praktik; gränser; migration;

  Sammanfattning : In the wake of a steady flow of child migrants attempting to cross borders and states’ efforts to restrict immigration, various public controversies have arisen about the rights of asylum-seeking children. The ‘moral gap’ between the outcome of democratically enacted laws and the aim of controlling immigration, on the one hand, and public calls to protect the universal rights of asylum seeking children, on the other, have created a political challenge for Western democracies. LÄS MER

 4. 4. Caregiving Dilemmas Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helene Elvstrand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER