Sökning: "children s rights"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden children s rights.

 1. 1. We are all the same, but... Kenyan and Swedish school children's views on children's rights

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Nina Thelander; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children´s rights; the United Nations Convention on the Rights of the Child; education; participation; non-discrimination; universal; children and childhoods; cultural politics of childhood; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on how school children in Kenya and Sweden express their views on children’s rights, in particular rights related to participation, non-discrimination, and education. The overall purpose was to explore the United Nations Convention on the Rights of the Child, its claim to be universal and its relevance for children in various school and life contexts. LÄS MER

 2. 2. Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga utredningstexter

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jeanette Sundhall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age; gender; children; children´s rights; adult hegemony; violence; knowledge production; family law;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how meanings of age and gender are reflected but also formed, stabilized and challenged in family law custody reports where there is information about violence by the father. I analyse how meanings of age and gender are expressed in relation to three important components within the principle of the best interest of the child: participation, protection and care. LÄS MER

 3. 3. Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Klasson Sundin; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; human rights; children s rights; evolving capacities; freedom of religion; autonomy; religion; conceptualization; philosophy of religion; minimal concepts; robust concepts; Convention on the Rights of the Child; mänskliga rättigheter; barnets rättigheter; växande förmågor; religionsfrihet; autonomi; religion; konceptualisering; religionsfilosofi; minimala begrepp; robusta begrepp; barnkonventionen; Philosophy of Religion; Religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This dissertation uses philosophical tools to examine the child’s right to freedom of religion within the context of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) and other international human rights instruments.Article 14 of the CRC establishes the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. LÄS MER

 4. 4. Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande Statligt ansvar - regionalt lärande?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Elizabeth Englundh; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children´s rights; the UN Convention on the Rights of the Child; learning; learning processes; implementation; international law; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the problem of learning processes in an organization that has decided to implement the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). It is based on an assumption that there is interdependency between learning about the CRC and its implementation. LÄS MER

 5. 5. Medicinens lyskraft och skuggor ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carina Carlhed; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu; Educational and cultural sociology; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUNDBakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER