Sökning: "Marie Nordberg"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Marie Nordberg.

 1. 1. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Författare :Marie Nordberg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Marie Nordberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Såväl löneläget som ”den feminina miljön” har framförts som anledningar till att få män sökt sig till yrkena och ofta lämnar dem efter några år. Det har hävdats att manliga arbetstagare och det manliga marginaliseras i kvinnodominerade yrken. LÄS MER

 3. 3. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Klara Dolk; Birgitta Sandström; Fanny Ambjörnsson; Marie Nordberg; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 4. 4. Prenatal Arsenic Exposure and Consequences for Pregnancy Outcome and Infant Health Epidemiological Studies in Bangladesh

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anisur Rahman; Lars-Åke Persson; Eva-Charlotte Ekström; Marie Vahter; Gunnar Nordberg; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arsenic; groundwater; foetal loss; birth weight; lower respiratory tract infection; diarrhoeal diseases; infant mortality; cohort; Bangladesh; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyse possible effects of prenatal arsenic exposure on foetal and infant health. The setting is Bangladesh, where two cohorts were studied, both part of a health and demographic surveillance system in Matlab. LÄS MER

 5. 5. Epidemiological and Spatial Association between Arsenic Exposure via Drinking Water and Morbidity and Mortality Population based studies in rural Bangladesh

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nazmul Sohel; Lars Åke Persson; Marie Vahter; Pavlos Kanaroglou; Gunnar Nordberg; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arsenic; tube-well; skin lesion; adult mortality; foetal loss; infant death; cohort; spatial model; Bangladesh; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to evaluate the risk for increased morbidity and mortality due to long-term arsenic exposure via drinking water by use of epidemiological and spatial approaches in studies performed in Matlab, Bangladesh. A total of 166,934 individuals aged 4 years and above were screened for skin lesions in 2002-2003. LÄS MER