Sökning: "Marie Nordberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Nordberg.

  1. 1. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

    Detta är en avhandling från Göteborg : Arkipelag

    Författare :Marie Nordberg; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Genusvetenskap; Gender Studies; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet;

    Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER