Sökning: "deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 478 avhandlingar innehållade ordet deltagande.

 1. 1. Deltagande arkeologi : Värden och praktiker

  Författare :Ellinor Sabel; Liv Nilsson Stutz; Anders Högberg; Mats Burström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Publik arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats utforskar vilka värden som uppstår när allmänheten, tillsammans med professionella arkeologer, får möjlighet att engagera sig i arkeologiskt fältarbete. Projektformen där professionella arkeologer arbetar tillsammans med aktörer ur allmänheten kallas i denna studie för Deltagande arkeologi. LÄS MER

 2. 2. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Barns deltagande och delaktighet : Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

  Författare :Anette Hamerslag; Helen Melander; Ann-Carita Evaldsson; Polly Björk Willén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER

 4. 4. Deltagande integrerar individ och organisation : En teoretisk studie i integrationens former, mekanismer och processer

  Författare :Bert Lindquist; Irving Palm; Kristina Håkansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Integration; forms of integration; integrating unit; integrating factor; principle of integration; process of integration; participation; commitment; institutionalization; Integration; integrationsform; ultimärmål; integrerande enhet; integrerande faktor; integrationsprincip; integrationsprocess; deltagande; delaktighet; institutionalisering; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to clarify the nature of integration between the individual and the organization. I have utilized four analytical tools in this endeavor – forms of association, theoretical starting points, integrating factors, and principles of integration. LÄS MER

 5. 5. Utrymme för deltagande : Beslutsprocesser i möten mellan patienter med ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primärvård

  Författare :Iréne Josephson; Mats Granlund; Pia Bülow; Berith Hedberg; Cathrin Martin; Jönköping University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds av medicinskt ospecifika symptom innebär utmaningar för både patient och vårdprofessionell. Samtidigt erbjuder det ospecifika ett mer flexibelt utrymme för patienters aktiva deltagande i beslutsprocesser än vad som är fallet vid specifika hälsoproblem med ett begränsat antal vedertagna behandlingsalternativ. LÄS MER