Sökning: "Silke Neunsinger"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Silke Neunsinger.

 1. 1. Die Arbeit der Frauen – die Krise der Männer : Die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919–1939

  Författare :Silke Neunsinger; Annika Åkerblom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; 20th century; Borås; economic depression; equality; framing; Freiburg; gender; Germany; Malmö; marital status; masculinity; Stuttgart; Sweden; tactics; teachers; trade unions; unemployment; women s employment; women s movement; women s rights; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : In 1939 a law was passed in Sweden which forbade employers to dismiss female employees because of marriage or pregnancy. In Germany a law had been introduced already in 1932, which gave employers the right to dismiss a woman when she married. It also gave women right to end their employment for the same reason. LÄS MER

 2. 2. Inkludering, marginalisering, integration? : enskilda medborgares identifikationer och kommunalpolitisk utveckling

  Författare :Klara Folkesson; Björn Horgby; Silke Neunsinger; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; immigrant narratives; identity; local political development; discourses; integration; marginalization; inclusion; individual; structure; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the individual experience of being a migrant in the context of the development of local, municipal politics concerning immigrants, in Sweden during the time period between 1972 and 2002. The thesis is based on two different empiric materials. LÄS MER

 3. 3. Världen, Sverige och barnen : Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv

  Författare :Joel Löw; Johanna Sköld; Bengt Sandin; Silke Neunsinger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; child welfare; child policy; welfare policy; welfare state; transnational history; knowledge exchange; histoire croisée; critical ideology analysis; international organisations; international relations; interwar period; children’s rights; barns välfärd; välfärdsstat; välfärdspolitik; transnationell historia; histoire croisée; kritisk ideologianalys; internationella organisationer; internationella relationer; mellankrigstid; Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet; barns rättigheter;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder. Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska välfärdsstaten formerades. LÄS MER