Sökning: "language socialization"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden language socialization.

 1. 1. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Language - mirror of culture : a case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden, and Swedes living in Sweden

  Författare :Marja-Terttu Tryggvason; Ann-Carita Evaldsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociolinguistics; cultural comparison; language socialization; family dinner conversation; conversational style; involvement; Språksocialisation; Finnar; språk; Sverige; Svenskar; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to compare language socialization, i.e. how to use language and how to socialize children to use language, in three cultural groups: Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden. Since language socialization is assumed to result in a conversational style, this was studied from different angles. LÄS MER

 3. 3. Juridiska – ett nytt språk? : En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Författare :Ann Blückert; Mats Thelander; Hans Strand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language socialization; linguistic norms; teacher comments on student texts; undergraduate law education; legalese; community of practice; Swedish; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation considers the language socialization of law students. One message that the law students encounter is that legal Swedish is an entirely new language. LÄS MER

 4. 4. From family language practices to family language policies : Children as socializing agents

  Författare :Mina Kheirkhah; Asta Cekaite; Helena Bani-Shoraka; Elizabeth Lanza; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Family language policy; multilingualism; language socialization; Familj språkpolicy; flerspråkighet; språk socialisation;

  Sammanfattning : combining approaches to family language policy with a language socialization approach, the present thesis examines family interoctions in five bi/multilingual lronian families in Sweden. The foci of the thesis have emerged from viewing and analyzing video-recordings of the families' everyday interactions, interviews and observations conducted during two phases of fieldwork. LÄS MER

 5. 5. Socialization of verbal and nonverbal emotive expressions in young children

  Författare :Tove Gerholm; Christina Hellman; Gunilla Preisler; Karin Aronsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language; socialization; interaction; emotive expressions; scaffolding; internalization; development; children; parents; siblings; Languages and linguistics; Språkvetenskap; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : The subject matter of this dissertation is children’s use and development of emotive expressions. While prior studies have either focused on facial expressions of emotions or on emotions in the social mechanisms of in situ interactions, this thesis opts to merge two traditions by applying an interactional approach to the interpretation of child–child and child–adult encounters. LÄS MER