Sökning: "lokal nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade orden lokal nivå.

 1. 1. Public Procurement at the Local Government Level Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Hansson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Railway: Economics; Railway: Economics; Road: Economics; Road: Economics; Tender; Contract; Decision process; Administration; Planning; Public transport; Local authority; Public procurement; Competitive tendering; Local government; Implementation; Public transport; Principal–Agent theory; Discretion; Public administration; Offentlig upphandling; Implementering; Kollektivtrafik; Principal-Agent teori; Handlingsutrymme; Lokal nivå; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om hur den lokala nivån i Sverige är påverkad av kravet på att använda offentlig upphandling, och mer specifikt att förstå de handlingar som olika aktörer vidtar vid implementering av kollektivtrafik mål, då konkurrensutsatt upphandling är ett krav. Genom fallstudie metod har olika implementeringsprocesser undersökts. LÄS MER

 2. 2. Mellan det lokala och det globala klimat, kommuner, nätverk

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Eva Gustavsson; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networksThe notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 3. 3. Att möta krisen : Politikbyte på lokal nivå under industrikrisen i Söderhamn 1975-1985

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Lindberg; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Sweden; policy change; local government; industrial decline; forest industry; ideas; concepts; local industrial policy; Söderhamn; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of how local municipalities handle local industrial crises. More specifically the aim is to investigate the change in ideas and concepts that lead to a change in industrial policy during the industrial crisis in the 1970’s and 1980’s in Söderhamn. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv - nationell och lokal nivå

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskap

  Författare :Jessika Wide; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; women in politics; descriptive representation; female representation; gender and politics; political parties; gender quotas; parliaments; municipal councils; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to map and analyze the spatial and temporal variation in women’s political representation at both the national and local level. In the dissertation it is argued that women’s political representation is the outcome of the interplay between structures, institutions and actors. LÄS MER

 5. 5. Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik

  Detta är en avhandling från Malmö : Égalité

  Författare :Cecilia Löfstrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; policy; praktik; klient; institutionella diskurser; motstånd; bostadslöshetskarriärer;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har ansvaret för bostadslösheten förskjutits från stat till kommun, samtidigt som allmännyttan avvisar bostadssökande som uppfattas kunna bli ”problemhushåll”. Istället har socialtjänsten blivit ”ägare” av hemlösheten som problem. LÄS MER