Sökning: "Karin Zetterqvist Nelson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Karin Zetterqvist Nelson.

 1. 1. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Författare :Åsa Bartholdsson; Karin Norman; Karin Zetterqvist Nelson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola; Social anthropology; Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the "Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre", the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. LÄS MER

 2. 2. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School : Young people’s perspectives and public health discourses

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 3. 3. På tal om dyslexi : En studie av hur barn, föräldrar och lärare berättar om och ger betydelse åt diagnoser som dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter

  Författare :Karin Zetterqvist Nelson; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dyslexia; Specific reading and writing difficulties; Social constructionism; Discourse; Narrative; Identity; Children; Parents; Teachers; Dyslexi; specifika läs- och skrivsvårigheter; social konstruktionism; diskurs; identitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to understand how children diagnosed as dyslectics use and ascribe meaning to the diagnosis given to them. The theoretical starting point is social constructionism, implying that dyslexia is a word that signifies a phenomenon, in this case children's problem with reading and writing, which in turn is mediated through a cultural, social and historical context. LÄS MER

 4. 4. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Författare :Ulrika Eskner Skoger; Eva Magnusson; Karin Zetterqvist Nelson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Developmental psychology; psychotherapy; gender; gender equality; Swedish psychologists; feminist theory; Utvecklingspsykologi; psykoterapi; genus; jämställdhet; svenska psykologer; feministisk teori; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Ambivalent Ambiguity? : A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment

  Författare :Lisa Guntram; Kristin Zeiler; Karin Zetterqvist-Nelson; Cynthia Kraus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex; sex development; ‘atypical’ sex development; female embodiment; adolescence; women; Sweden; uterine and vaginal agenesis; Turner syndrome; intersex; DSD; qualitative methodologies; sense-making; narratives; norms; normality; heteronormativity; resistance; relations; sexual practice; diagnosis; treatment; critique; Kön; könsutveckling; kvinnlig kroppslighet; ”otypisk” könsutveckling; normalitet; tonår; kvinnor; Sverige; MRKH syndrom; uterus och vaginal agenesi; Turner syndrom; intersex; DSD; meningskapande; relationer; kvalitativ metod; narrativ; normalitet; heteronormativitet; sexuell praktik; normer; ifrågasättande; diagnos; behandling; kritik;

  Sammanfattning : Against a backdrop of feminist and social scientific research on sex, female embodiment, and normality this thesis aims to discern how young women, who in adolescence have learned that their bodies are developing in ways considered ‘atypical’ for the female sex, make sense of their bodies and their situation. In focus are the ways in which the women make sense of and negotiate female embodiment; how they, particularly in stories about their interactions with others, position their embodied selves; and how norms and beliefs about sexed embodiment, heterosexual practice, and in/fertility are strengthened and challenged in the interviewees’ sense-making. LÄS MER