Sökning: "interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 704 avhandlingar innehållade ordet interaktion.

 1. 1. Asymmetrisk interaktion : mötet mellan klient och socialförvaltning i en vårdnadsprocess

  Författare :Filip R. Lejon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion Sverige; vårdnadsfrågor;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to describe and analyze "asymmetric interaction." It seeks to find out what the consequences of asymmetry are in an actual confrontation and for the parties involved in it. This study is an attempt to develop, to operationalize, and to illustrate the concept of asymmetry in an empirical investigation. LÄS MER

 2. 2. Litteracitet genom interaktion

  Författare :Sari Vuorenpää; Per Ledin; Anna-Malin Karlsson; Linda Kahlin; Christina Olin-Scheller; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The dissertation Litteracitet genom interaktion [‘Literacy through Interaction’] spotlights how literacy interaction can work in the primary school’s multilinguistic environments. It investigates conversations that occur in and around teaching about writing. LÄS MER

 3. 3. Teaterrepetitionens interaktion : Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning

  Författare :Stefan Norrthon; Catrin Norrby; Ali Reza Majlesi; Nigel Musk; Anders Björkvall; Mathias Broth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Interaction; theatre rehearsing; conversation analysis; EMCA; longitudinal CA; contextualization; timing; professional practice; institutional interaction; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis builds on three studies that explore a professional rehearsal process as situated interaction and as a longitudinal process. Primarily, the thesis contributes to the area of interactional linguistics, but it also seeks to contribute new knowledge to theatre studies. LÄS MER

 4. 4. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 5. 5. Play, Culture and Learning : Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER