Sökning: "interwar period"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden interwar period.

 1. 1. Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte Exempel marialyriken

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Norma

  Författare :Marousia Ludwika Korolczyk; Per-Arne Bodin; Michael Gustavsson; Barbara Törnquist Plewa; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Polish poetry; interwar period; paradigm shift; Polish high modernism; Marian lyrics; medieval aesthetic canon; dogmatic form; liturgical hymn; Slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The dissertation examines how medieval poetic tradition was reactivated in the production of poetry from the period between the two world wars—the Polish interwar period, defined here as one of literary transition. The positioning in regard to certain literary conventions and the quest for a new normativity that is so prevalent in interwar poetry is also reflected in the era’s poetry on the theme of Mary. LÄS MER

 2. 2. Världen, Sverige och barnen Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joel Löw; Johanna Sköld; Bengt Sandin; Silke Neunsinger; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; child welfare; child policy; welfare policy; welfare state; transnational history; knowledge exchange; histoire croisée; critical ideology analysis; international organisations; international relations; interwar period; children’s rights; barns välfärd; välfärdsstat; välfärdspolitik; transnationell historia; histoire croisée; kritisk ideologianalys; internationella organisationer; internationella relationer; mellankrigstid; Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet; barns rättigheter;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder. Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska välfärdsstaten formerades. LÄS MER

 3. 3. Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer : Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Eslöv : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Kristina Fjelkestam; Ebba Witt-Brattström; Annelie Bränström Öhman; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; female writers; interwar period; contemporaneous novels; Swedish literary history; gender studies; cultural studies; the New Woman; new women; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : Women´s emancipation created and was created by modernity. During the Swedish interwar period this process was depicted in contemporaneous novels written by and about women. These novels make up about three per cent of the fictional prose published at the time, but they still constitute a blind spot in Swedish literary history. LÄS MER

 4. 4. Swedish marine insurance between the World Wars

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för Ekonomisk Historia

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Dan Bäcklund; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; marine insurance; interwar period; economic crises; financial crises; deflation crisis; great depression; risk; trade; exchange-rate fluctuations; strategy; reinsurance; diversification; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis analyses developments in Swedish marine insurance during the interwar period, including both direct marine insurance and marine reinsurance. This is done in order to provide insights on how companies of a highly internationalised and vulnerable line of insurance were affected by and responded to new risks during a period of far-reaching international financial and economic crises. LÄS MER

 5. 5. Insurance and cartels through wars and depressions Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet, Institutionen för ekonomisk historia

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER