Sökning: "likabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet likabehandling.

 1. 1. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Författare :Annika Berg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; EG-rätt; flexibilisering av arbetslivet; kvalitativ flexibilitet; perifer arbetskraft; bemanningsarbete; likabehandling; arbets- och anställningsvillkor; extern arbetskraft; icke-diskriminering; deltidsarbete; fördelning av ekonomisk risk; visstidsarbete; svensk rätt; arbetsrätt; tysk rätt; löneflexibilitet; engelsk rätt; kvantitativ flexibilitet; ILO-konventioner; kollektivavtal;

  Sammanfattning : Temporary agency work has come to the fore during recent years as the phenomenon in itself has become more frequent on many national labour markets. This thesis examines how, by means of labour law and collective bargaining, the balance between, on the one hand, the employers’ need for flexibility, and on the other hand, the work-force’s need for stability and continuity in the form of income and employment protection, has been struck. LÄS MER

 2. 2. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Författare :Klara Dolk; Birgitta Sandström; Fanny Ambjörnsson; Marie Nordberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 3. 3. EU-domstolens restriktionsprövning i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter

  Författare :Jesper Johansson; Peter Melz; Roger Persson Österman; Martin Berglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Court of Justice of the European Union; CJEU; the fundamental freedoms; restriction analysis; discrimination analysis; disparities; comparabiity; equal treatment; obstacles; direct taxation; linked rules; linked taxation; Europeiska unionens domstol; EUD; de grundläggande friheterna; fri rörlighet; restriktionsprövning; restriktionsanalys; diskrimineringsanalys; jämförbarhet; hinder; olikheter; likabehandling; direkt beskattning; villkorad lagstiftning; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : In close to two hundred cases, the Court of Justice of the European Union has faced questions concering whether Member States’ substantive direct tax rules are compatible with the fundamental freedoms found in the Treaty on the Functioning of the European Union. Rules that constitute a restriction on the freedoms can still be compatible with them, but only in case they are justified based on a legitimate objective recognised by the Court. LÄS MER

 4. 4. Minding Equality: Compulsory Mental Health Interventions and the CRPD : Compulsory Mental Health Interventions and the CRPD

  Författare :Anna Nilsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD; mental health law; compulsory psychiatric care; discrimination; equal treatment; proportionality; Robert Alexy; public international law; human rights; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD; diskriminering; likabehandling; Robert Alexy; proportionalitet; folkrätt; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This study delineates the permissible scope for compulsory mental health interventions under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). It was initially triggered by two competing positions within the current debate over the future of coercive psychiatry; a practice that is still omnipresent among states worldwide. LÄS MER

 5. 5. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola : Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER