Sökning: "gränser"

Visar resultat 1 - 5 av 240 avhandlingar innehållade ordet gränser.

 1. 1. Skrivandets gränser : Normering genom skrivdiskurser i tidig skrivundervisning

  Författare :Camilla Forsberg; Anette Emilson; Stefan Lund; Caroline Liberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Writing instruction; Standardization; Writing discourses; Early writing; Preschool; Compulsory school; Critical discourse analysis; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study examines writing instruction for 3–10-year-olds. The aim is to further our understanding of how instruction is standardizing writing. LÄS MER

 2. 2. Fastighetens gränser

  Författare :Kristin Land; Former name: Kristin Karlsson; Fastighetsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Lantmäteriverket har uttryckt en vision om koordinatbestämda fastighetsgränser, med avsikt att skapa en i gränshänseende korrekt digital registerkarta. Ett förverkligande av visionen skulle kräva en förändring av gällande rätt, eftersom dagens gränssystem bygger på principen att gränsmärken på marken gäller framför andra uppgifter om gränsers sträckning. LÄS MER

 3. 3. Resandets gränser : Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Författare :Maria Nyman; Christine Bladh; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : 1700-talet kan på många sätt ses som det århundrade då den litterära genren ”reseskildringar” fick sitt genomslag i Europa. Det fanns ett stort intresse för att läsa om resor och beskrivningar av okända platser. LÄS MER

 4. 4. Tryckfrihetens gränser

  Författare :Hans-Gunnar Axberger; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Tryckfrihetsrätt-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Normalitetens gränser : En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande

  Författare :Josefin Bernhardsson; Alexandra Bogren; Börje Olsson; Jakob Demant; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; alcohol culture; gender; age; intersectionality; focus group interviews; narratives; discourses; self-presentations; norms; boundaries; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : During the last decades, scholars have discussed the changes of Swedish alcohol culture. Among other things, it has been suggested that parallel with increased consumption levels men’s and women’s drinking is becoming more similar. LÄS MER