Sökning: "interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 7318 avhandlingar innehållade ordet interaction.

 1. 1. Interaction as existential practice An explorative study of Mark C. Taylor’s philosophical project and its potential consequences for Human-Computer Interaction

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Henrik Åhman; KTH.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction; Human-Computer Interaction; Materiality; The self; Interaction; HCI theory; Mark C. Taylor; Poststructuralism; Postmodernism; Philosophy; Complexity theory; Existential practices; Friedrich Nietzsche; Människa-Datorinteraktion; Materialitet; Självet; Interaktion; MDI teori; Mark C. Taylor; Poststrukturalism; Postmodernism; Filosofi; Komplexitetsteori; Existentiella praktiker; Friedrich Nietzsche;

  Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att diskutera de möjliga konsekvenserna av att applicera Mark C. Taylors filosofi inom fältet Människa-Datorinteraktion (MDI).Den första delen av avhandlingen utgörs av en studie som fokuserar på två diskursiva trender inom MDI, materialitet och självet, och hur dessa diskurser beskriver interaktion. LÄS MER

 2. 2. Indispensable interaction parents' perspectives on parent-child interaction and beneficial meetings

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kerstin Neander; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; parent-child; interaction intervention; Marte Meo; attachment; parents perspectives; fathers; child development; narratives; intersubjectivity; hermeneutic phenomenology; therapeutic relationship; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Parent-child interaction interventions, guided by the aim of promoting child development, have developed in Sweden during the last three decades. The aim of this thesis was to describe families taking part in such interventions and examine short term and long term changes in their problem loads. LÄS MER

 3. 3. Gaming Interaction : Conversations and Competencies in Internet Cafés

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Sjöblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer gaming; interaction; ethnomethodology; peer group; informal learning; identity; competence; internet café; Datorspelande; interaktion; etnometodologi; kamratgrupp; informellt lärande; identitet; kompetens; internetcafé; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes interaction in adolescents’ computer gaming. Through the use of video recordings in internet cafés, players’ communicative practices are illuminated. Ethnomethodological and interaction analytical perspectives are used to explicate the participants’ methods for meaning-making in the gaming. LÄS MER

 4. 4. Enabling physical action in computer mediated communication an embodied interaction approach

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Applied Physics and Electronics, Umeå University

  Författare :Muhammad Sikandar Lal Khan; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biologically inspired system; parallel robot; neck robot; head pose estimation; embodied interaction; telepresence system; quality of interaction; embodied telepresence system; Mona-Lisa gaze effect; eye-contact;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aesthetics of being together

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Stoffel Kuenen; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; design; interaction design; design theory; aesthetics; aesthetics of being together; aesthetics of interaction; design practices; design research practice; research through design; practice based research; constructive design research; social media; technological mediation; social platforms; digital interactions; social interaction; group interaction; social dynamics; perceptual crossing; intersubjectivity; Aesthetics; estetik; design; design;

  Sammanfattning : Design deals with matters of aesthetics. Historically, aesthetics in industrial design refers to the designed artifact: aesthetics of objects. When designed artifacts include digital technologies, aesthetics in design refers to what happens between people and artifacts as well: aesthetics of interaction. LÄS MER