Sökning: "ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade ordet ideologi.

 1. 1. Caregiving Dilemmas : Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Rolf Holmqvist; Birgitta Rubenson; Akunda Mbise; Trine Kjörholt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 2. 2. Ideologi och realitetsarbete : om analys av makt och dominans på etnometodologisk grund

  Författare :Jan-Axel Swartling; Göran Ahrne; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

  Författare :Kristoffer Holt; Martin Kylhammar; Patrik Lundell; Kim Salomonsson; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Ivar Harrie; Expressen; Swedish tabloid; cold war; public discourse; humanism; sexuality; education; press; press history; communication history; media history; cultural radicalism; Ivar Harrie; Expressen; offentligt samtal; publicist; humanism; kulturradikalism; kalla kriget; efterkrigstiden; mediehistoria; kvällspress; chefredaktör; ideologi; idékritik; bildning; sexualdebatt; religionsdebatt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; presshistoria; offentlighetsdebatt; yttrandefrihet; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga samtal genom att framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och kulturella problemställningar, ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget, synen på sexualiteten, kristendom och humansim samt bildningsfrågan. LÄS MER

 4. 4. För säkerhets skull : Ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik 1950-1975

  Författare :Hans Lödén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utrikespolitik; ideologi; säkerhet; doktrin; förändring; aktiv; nationellt intresse; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från ideal till ideologi : konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

  Författare :Marcus Herz; Christian Kullberg; Thomas Johansson; Mats Hilte; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER