Sökning: "genus"

Visar resultat 1 - 5 av 673 avhandlingar innehållade ordet genus.

 1. 1. Genus och politik : en jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelslagstiftning från sekelskiftet till andra världskriget

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabeth Elgan; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; abort; preventivmedel; genus; sexualitet; socialpolitik; fransk historia; svensk historia; politisk historia; kvinnohistoria; jämförande historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Genus & genrer forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Kerstin Engström; Karin Ljuslinder; Eva Magnusson; Karin Nordberg; Birgitta Ney; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; journalism; masculinity; discourse; morning paper; representation; research related journalism; evening paper; media; science journalism; sex; men; genre; women; femininity; research; scientists; discourse analysis; press; daily press; editorial section; news; culture journalism; reader adress; kön; journalistik; forskningsjournalistik; vetenskapsjournalistik; forskningsanknuten journalistik; medier; genre; diskursanalys; kvinnor; kvinnligt; män; manligt; dagspress; morgontidning; kvällstidning; redaktionell avdelning; nyheter; kulturjournalistik; medicinjournalistik; läsartilltal; forskning; populärvetenskap; genus; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question of how research-related media texts contribute to the social construction of sex and gender conceptions when they use research, either as a main source, or to support or comment on specific issues and statements, from the political arena, for example. The principal aim of the study has been to analyze and problematize the ways in which different types of newspapers, genres and editorial sections reproduce, or contribute to change, in existing gender discourses. LÄS MER

 3. 3. ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Genus im Wandel : Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bettina Jobin; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agreement; animacym contrastive linguistics; corpus linguistics; German; grammatical gender; grammaticalization; inflectional morphology; language change; non-personal agents; person reference; pronouns; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; German; Tyska;

  Sammanfattning : This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language change. LÄS MER

 5. 5. Genus im Wandel Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bettina Jobin; Gunnar Magnusson; Hans-Olav Enger; Damaris Nübling; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agreement; animacy; contrastive linguistics; corpus linguistics; derivation; German; Swedish; grammatical gender; grammaticalization; inflectional morphology; language change; non-personal-agents; person reference; pronoun; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language change. LÄS MER