Sökning: "språksocialisation"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet språksocialisation.

 1. 1. Caregiving Dilemmas Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Barns talspråk ur socialpedagogisk synvinkel

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Carin Holmlund; [1974]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Språksocialisation; Barnspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Language - mirror of culture : a case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden, and Swedes living in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Institute of Education Press (HLS förl.)

  Författare :Marja-Terttu Tryggvason; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociolinguistics; cultural comparison; language socialization; family dinner conversation; conversational style; involvement; Språksocialisation; Finnar; språk; Sverige; Svenskar; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to compare language socialization, i.e. how to use language and how to socialize children to use language, in three cultural groups: Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden. Since language socialization is assumed to result in a conversational style, this was studied from different angles. LÄS MER

 5. 5. Language socialization across socio-cultural contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of psychology, Stockholm University

  Författare :Tiia Tulviste; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Differentiell psykologi; Språkinlärning; Språksocialisation; Mor-barnrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER