Sökning: "språksocialisation"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet språksocialisation.

 1. 1. Caregiving Dilemmas : Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Rolf Holmqvist; Birgitta Rubenson; Akunda Mbise; Trine Kjörholt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 2. 2. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Barns talspråk ur socialpedagogisk synvinkel

  Författare :Carin Holmlund; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Språksocialisation; Barnspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Language - mirror of culture : a case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden, and Swedes living in Sweden

  Författare :Marja-Terttu Tryggvason; Ann-Carita Evaldsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociolinguistics; cultural comparison; language socialization; family dinner conversation; conversational style; involvement; Språksocialisation; Finnar; språk; Sverige; Svenskar; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to compare language socialization, i.e. how to use language and how to socialize children to use language, in three cultural groups: Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden. Since language socialization is assumed to result in a conversational style, this was studied from different angles. LÄS MER

 5. 5. Language socialization across socio-cultural contexts

  Författare :Tiia Tulviste; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Differentiell psykologi; Språkinlärning; Språksocialisation; Mor-barnrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER