Sökning: "play and learning"

Visar resultat 1 - 5 av 209 avhandlingar innehållade orden play and learning.

 1. 1. Knowledge at play. Studies of games as members’ matters Kunskap genom spelande. Studier av digitala spel och spelande som kunskapsdomän

  Detta är en avhandling från Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Ulrika Bennerstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital games; collaborative gaming; gameplay; learning; skill; transfer; coordinated action; professionalization; game education; assessment; institutionalization; gaming literacy; ethnomethodology;

  Sammanfattning : On a general level, this thesis seeks some answers to the broad question of what one can learn from digital games. With an analytical approach informed by ethnomethodology, the main thrust of the work is an exploration of members’ matters in the area of games and gaming. LÄS MER

 2. 2. Ett medialt museum lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Detta är en avhandling från Stockholm : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petra Werner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER

 3. 3. Musical play: Children interacting with and around music technology

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Pernilla Lagerlöf; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music technology; Swedish preschool; Sociocultural perspective; Interaction analysis; Play; Learning; Participation; Communica¬tion; Early Childhood Education; After-school Centre;

  Sammanfattning : This thesis explores young children and music learning in the ecology of music technologies. The research is a part of an EU project called MIROR (Musical Interaction Relying on Reflection) that had the intention to develop software for music learning designed to promote specific cognitive abilities in the field of music improvisation. LÄS MER

 4. 4. Unsupervised Learning of Morphology: Survey, Model, Algorithm and Experiments

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Harald Hammarström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This thesis contains work on a specific problem in field of LanguageTechnology. The problem can be described as follows:"Can a computer extract a description of word conjugation in a naturallanguage using only written text in the language?"The problem is often referred to as Unsupervised Learning ofMorphology (ULM) and has a wide variety of Language Technologyapplications, including Machine Translation, Document Categorizationand I nformation Retrieval. LÄS MER

 5. 5. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER