Sökning: "kritisk"

Visar resultat 1 - 5 av 290 avhandlingar innehållade ordet kritisk.

 1. 1. Kritisk granskning : mönster för kritisk undersökning i historisk och kunskapsteoretisk belysning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Jan Willner; Stockholms universitet.; [1986]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rektors pedagogiska ledarskap en kritisk policyanalys

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Katarina Ståhlkrantz; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändring; genealogi; kritisk policyanalys; läroplansteori; pedagogisk ledare; pedagogiskt ledarskap; policy; rektor; stabilitet; WPR; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to practice it. LÄS MER

 3. 3. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Eduardo Medina; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet : Institutionen för pedagogik och psykologi

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Delaktighet; arbetsliv; organisation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). LÄS MER

 5. 5. Datormanikinprogram som verktyg vid arbetsplatsutformning en kritisk studie av programanvändning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lars Laitila; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Många arbetsplatser har idag brister i den fysiska utformningen vilket leder till att människor överbelastas i sitt arbete. Statistiken visar att arbetsuppgifter med stora, långvariga eller ensidiga belastningar är vanligast och utgör ett stort arbetsmiljöproblem. LÄS MER