Sökning: "kritisk"

Visar resultat 1 - 5 av 314 avhandlingar innehållade ordet kritisk.

 1. 1. Kritisk granskning : mönster för kritisk undersökning i historisk och kunskapsteoretisk belysning

  Författare :Jan Willner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The study contains a description of traditional patterns of critical reading and an analysis of their epistemological significance. The objective is to clarify an important educational concept in such a way that it can be seen how competence in critical reading can be taught and observed. LÄS MER

 2. 2. Rektors pedagogiska ledarskap : en kritisk policyanalys

  Författare :Katarina Ståhlkrantz; Stephan Rapp; Elisabet Nihlfors; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändring; genealogi; kritisk policyanalys; läroplansteori; pedagogisk ledare; pedagogiskt ledarskap; policy; rektor; stabilitet; WPR; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to practice it. LÄS MER

 3. 3. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” : En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Delaktighet; arbetsliv; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). LÄS MER

 5. 5. Datormanikinprogram som verktyg vid arbetsplatsutformning : en kritisk studie av programanvändning

  Författare :Lars Laitila; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Många arbetsplatser har idag brister i den fysiska utformningen vilket leder till att människor överbelastas i sitt arbete. Statistiken visar att arbetsuppgifter med stora, långvariga eller ensidiga belastningar är vanligast och utgör ett stort arbetsmiljöproblem. LÄS MER