Sökning: "Grete Åvitsland"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Grete Åvitsland.

  1. 1. Edgewise liquid penetration in paper : influence of surface chemistry and paper structure

    Författare :Grete A. Åvitsland; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER