Sökning: "Grete Åvitsland"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Grete Åvitsland.

  1. 1. Edgewise liquid penetration in paper : influence of surface chemistry and paper structure

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Grete A. Åvitsland; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER