Sökning: "multimodalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet multimodalitet.

 1. 1. Dans, mobilitet, multimodalitet : En interaktionell studie av lärandesituationer i showdansklasser

  Författare :Jessica Douglah; Catrin Norrby; Karolina Wirdenäs; Helen Melander Bowden; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Interaction; dance classes; EMCA; demonstration; multimodality; learning; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis builds on three studies exploring demonstrations in show dance classes. Primarily, the thesis contributes to research on multimodality and mobile learning activities. Secondly, the thesis adds to the development of multimodal transcription by proposing alternative ways of transcribing multimodal actions within these kinds of activities. LÄS MER

 2. 2. Movere - Att sätta kunskap i rörelse : en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

  Författare :Lisa Öhman-Gullberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildpedagogik; film; genus; multimodalitet; visuell kultur; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Två klassers ämnesintegrerade verksamhet i bild och samhällskunskap i grundskolans år 6 studeras. Arbetet genomfördes under valrörelsen hösten 2003 inför Sveriges folkomröstning om EMU. LÄS MER

 3. 3. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER

 4. 4. Feber i interaktion : Kropp, kunskap och legitimitet i svenska primärvårdssamtal

  Författare :Klara Bertils; Anna Lindström; Helen Melander Bowden; Camilla Lindholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; conversation analysis; medical interaction; epistemics; multimodality; joint activity; nurse-patient; fever; conversation analysis; samtalsanalys; vårdkommunikation; kunskap; multimodalitet; gemensamma aktiviteter; sjuksköterska-patient; undersköterska-patient; feber; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis explores the social and interactional dimensions of fever and body temperature. Using the theoretical and methodological framework of Conversation Analysis, this thesis investigates how patients and healthcare professionals talk about fever, measure body temperature and negotiate the significance of temperature measurements in acute primary care encounters. LÄS MER

 5. 5. Assessment Discourses in Mathematics Classrooms : A Multimodal Social Semiotic Study

  Författare :Lisa Björklund Boistrup; Astrid Pettersson; Staffan Selander; Torbjörn Tambour; Stephen Lerman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classrooms; classrooms; assessment; discourses; social semiotics; multimodality; feedback; mathematics competence; matematikklassrum; klassrum; bedömning; diskurser; socialsemiotik; multimodalitet; återkoppling; matematisk kompetens; Education; Pedagogik; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This is a study of assessment in mathematics classrooms and assessment is here regarded as a concept with broad boundaries including e.g. diagnostic tests, portfolios, and acts in teacher-student communication. LÄS MER