Sökning: "andraspråksutveckling"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet andraspråksutveckling.

  1. 1. Play, Culture and Learning Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

    Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

    Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

    Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER