Sökning: "fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet fenomenologi.

 1. 1. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Författare :Lovisa Andén; Sharon Rider; Hans Ruin; Ulrika Björk; Lisa Folkmarson Käll; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 3. 3. Beröringens fenomenologi i vårdsammanhang

  Författare :Lise-Lotte Ozolins; Karin Dahlberg; Ulrica Hörberg; Gunn Engelsrud; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care; Caring science; Lifeworld; Lived body; Phenomenology; Reversibility; Touch; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the phenomenon of touch and describes its meaning in the healthcare context. Caring science theory based on a lifeworld approach forms the theoretical perspective of the dissertation and consequently the patient perspective is guiding the research. LÄS MER

 4. 4. Det våldsamma mötets fenomenologi : - om hot och våld i psykiatrisk vård

  Författare :Gunilla Carlsson; Karin Dahlberg; Per-Olof Sandman; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violent encounter; reflective lifeworld research; psychiatric care; ; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The present study focuses on the phenomenology of the violent encounter, and is to be understood as the study of the violent encounter as a phenomenon, i.e. as experienced. The overall aim is to elucidate, analyse and describe violent encounters within psychiatric care as experienced by carers and patients. LÄS MER

 5. 5. Vara - Framträdande - Värld : Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

  Författare :Krystof Kasprzak; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Susanna Lindberg; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities; Fink; Heidegger; Patočka; phenomenology; phenomenon; appearing; appearance; existence; movement; orgiasm; the sublime; sleep; Humaniora; Fink; Heidegger; Patočka; fenomenologi; fenomen; framträdande; sken; existens; rörelse; orgiasm; det sublima; sömn; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The present investigation discusses the phenomenological concept of the phenomenon through an interpretation of the meaning of the negativity of the phenomenon in the philosophical works of Martin Heidegger, Jan Patočka and Eugen Fink. This negativity is thematised in terms of a loss and a privation that leads to a description of the appearing of the phenomenon as a sublime event, which exposes existence to an absence of meaning. LÄS MER