Sökning: "fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet fenomenologi.

 1. 1. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Lovisa Andén; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 3. 3. Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Gunilla Carlsson; Växjö universitet.; Högskolan i Borås.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; violent encounter; reflective lifeworld research; psychiatric care; ;

  Sammanfattning : The present study focuses on the phenomenology of the violent encounter, and is to be understood as the study of the violent encounter as a phenomenon, i.e. as experienced. The overall aim is to elucidate, analyse and describe violent encounters within psychiatric care as experienced by carers and patients. LÄS MER

 4. 4. Beröringens fenomenologi i vårdsammanhang

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Lise-Lotte Ozolins; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care; Caring science; Lifeworld; Lived body; Phenomenology; Reversibility; Touch; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the phenomenon of touch and describes its meaning in the healthcare context. Caring science theory based on a lifeworld approach forms the theoretical perspective of the dissertation and consequently the patient perspective is guiding the research. LÄS MER

 5. 5. En elev - en dator kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Håkan Fleischer; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER