Sökning: "styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 331 avhandlingar innehållade ordet styrning.

 1. 1. Förvaltningschefers styrning En studie av praktik och representation i skolans värld

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; förvaltningschef; disciplinering; kontroll; hierarki; makt; skola; rektor;

  Sammanfattning : Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. LÄS MER

 2. 2. Styrning bakom kulisserna Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Ullström; Rune Premfors; Göran Sundström; Patrik Hall; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; core executives; government; government offices; ministerial staff; political advisers; political appointees; political elites; steering; governance; policy capacity; political institutions; state organization; political ethnography; regeringskansliet; regeringen; politiska staber; politiskt sakkunniga; politiskt anställda; politiska eliter; styrning; styrningskapacitet; politiska institutioner; statens organisering; politisk etnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis analyses one of the less explored areas of Swedish politics: the political appointees in the ministerial staffs of the Swedish core executive. The study draws attention to the everyday life of the ministerial staff in order to give an idea of their function: What do the political appointees do? How is the work of the ministerial staffs organized? How is policy coordinated at the political level? The main empirical focus of this thesis is the 2002-2006 term of office. LÄS MER

 3. 3. Styrning av lokala integrationsprogram Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

  Författare :Martin Qvist; Maritta Soininen; Magnus Dahlstedt; Göran Sundström; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; refugee reception; governance; institutions; networks; professional norms; isomorphism; public administration; Integrationspolitik; flyktingmottagande; styrning; institutioner; nätverk; professionella normer; isomorfism; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. LÄS MER

 4. 4. Skolchefers arbete Om chefskap och styrning inom skolsektorn

  Detta är en avhandling från Göteborg : Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS), Göteborgs universitet

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; chefskap; skolchef; förvaltningschef; rektor; styrning; kontroll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samhällets styrning av fastighetsindelningen Dåtid, nutid och framtid

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Linda Sabel; Peter Ekbäck; Kauko Viitanen; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land s division into properties; property formation; public control; suitability examination; law and economics; Sweden; fastighetsindelning; fastighetsbildning; statlig styrning; lämplighetsprövning; rättsekonomi; Sverige; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Markens indelning i fastigheter utgör en grundläggande beståndsdel i samhällsbyggandet. De krav som ställs på fastighetsindelningen får konse­kven­ser för vilka fastigheter som får bildas, registreras och ägas vilket i sin tur påverkar samhälls­utvecklingen i ett bredare perspektiv genom att ange förut­sättningarna för var människor kan bo och bedriva olika verksamheter. LÄS MER