Sökning: "Digital material"

Visar resultat 1 - 5 av 720 avhandlingar innehållade orden Digital material.

 1. 1. Archaeological Challenges, Digital Possibilities : Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology

  Författare :Fredrik Gunnarsson; Bodil Petersson; Nicolo Dell'Unto; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Digital Archaeology; Digital Knowledge Development; Digital Communication; Digital Documentation; Sandby borg; Arkeologi; Digital arkeologi; Digital kunskapsutveckling; Digital kommunikation; Digital dokumentation; Sandby borg; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This research concerns the digitalisation of archaeology, with a focus on Swedish contract archaeology. The aim is to understand how the archaeological discipline relates to the change that digitalisation brings and human involvement in these processes. LÄS MER

 2. 2. Born Digital : Writing Poetry in the Age of New Media

  Författare :Maria Engberg; Rolf Lundén; Danuta Fjellestad; Jay Bolter; Brian McHale; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :English language; digital poetry; digital literature; literary materiality; spatiotemporality; poemevent; cinematographic poems; visual noise poems; Engelska; English; engelska;

  Sammanfattning : This study investigates Anglophone digital poems, created with and disseminated through digital computer media, for their visual, kinetic, and textual practices. I seek to articulate an analytic method grounded in close readings of selected poems. LÄS MER

 3. 3. Digitala distinktioner : Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Författare :Martin Danielsson; Ingegerd Rydin; Ebba Sundin; André Jansson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu; habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil; Bourdieu habitus;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER

 4. 4. Digital transformation : the material roles of IT resources and their political uses

  Författare :Viktor Arvidsson; Jonny Holmström; Malin Rönnblom; Suprateek Sarker; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : As IT became ubiquitous, we recognized that IT was everywhere but in our theories. Despite significant efforts, Information System (IS) research is still in desperate search for the IT artifact. Recent reviews show that IS research first and foremost considers IT resources as a socio-technical and managerial concern. LÄS MER

 5. 5. Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Författare :Eva Skåreus; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER