Sökning: "membership categorization analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden membership categorization analysis.

 1. 1. "Är han en jätte, nej han är liten, en bebis" : Ålderskategorisering i förskolan

  Författare :Linda Häll; Jakob Cromdal; Tünde Puskás; David Wästerfors; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogic practices; Preschool; Age; Socialization; Institutional practice; Interpretive reproduction; Membership Categorization Analysis; MCA; Pedagogiskt arbete; Förskola; Ålder; Socialisation; Institutionell praktik; Tolkande reproduktion; Medlemskategoriseringsanalys; MCA;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the meaning of age in the social world of preschool and age as a discursive resource in daily practices. In relation to this aim, the following specific research questions are raised: (i) How do preschool children practice age categories and what interactional goals are achieved through categorical work in interaction with other children and with teachers? (ii) In what ways is the institutional order of preschool handled and produced through the participants' categorical work? (iii) How and in what ways are age categories discursive resources in the participants' socialization practices? Data were generated through a year of field work during which participant observation was carried out among a group of preschool children aged 3–5 years. LÄS MER

 2. 2. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 3. 3. Sociala kategoriseringar i samspel : Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal

  Författare :Linda Kahlin; Hans Strand; Lars Fant; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; intersectionality; identity; membership categorization analysis; gender; ethnicity; generation; conversation analysis; adolescents; Swedish; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to show how gender, ethnicity and generation membership categories are constituted in talk-in-interaction. The main material comprises seven video recordings of multi-participant conversations among school pupils, aged 16 to 19.An important theoretical term is intersectionality, i.e. LÄS MER

 4. 4. Legitimacy Work : Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction

  Författare :Marie Flinkfeldt; Maria Eriksson; Elisabet Näsman; Ann Weatherall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; legitimation; legitimacy-in-action; sick leave; sickness absence; sick role; Sweden; social insurance; sickness benefit; conversation analysis; discursive psychology; ethnomethodology; membership categorization analysis; institutional talk; categories; moral work; social interaction; talk-in-interaction; text-in-interaction; meetings; online forums; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. LÄS MER

 5. 5. Födandets sociala utformning : språkliga och kroppsliga praktiker i förlossningsrummet

  Författare :Shirley Näslund; Anna Lindström; Christine Rubertsson; Erica Sandlund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; birth work; conversation analysis; membership categorization analysis; connection maneuvres; identity; ritual and body in interaction; Svenska språket; Swedish Language; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis explores the social construction of birth by analyzing the interaction between the participants present in the delivery room. The data is drawn from 79 video recordings of birth. Six are unedited research recordings and the remaining 73 were edited for pedagogical, documentary and entertaining purposes. LÄS MER